course-details-portlet

BYGG2001 - Geoteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Beskrivelse og beregninger for jord i tilknytning til fundamenter, konstruksjoner og tiltak i grunnen. En innføring i geologiske forhold, dannelse av løsmasser og prosesser som har endret og fortsatt påvirker jorda. Deretter fokus på geoteknikk, med innføring i regnemetoder for jord. Spenninger, spenningsendringer, stivhetsparametre, setninger. Vann i jord, stabilitet og styrke til jord for tiltak som bygningsfundamenter, utgravinger og vegfyllinger. Grunnvann og grunnvannsstrømning.

Temaer: -

 • dannelse av løsmasser
 • jordegenskaper og jordsammensetning
 • spenninger og spenningsendringer i jord
 • stivhetsparametre for jord
 • setninger
 • vannstrømning i jord
 • bæreevne
 • jordtrykk
 • stabilitet av skråninger og skjæringer

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskaper om

 • Dannelse av løsmasser
 • Egenskaper til jord
 • Klassifisering og identifisering av jord
 • Spenninger, jordtrykk, setninger og stabilitet
 • Vannstrømning i jord

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

 • Identifisere og vurdere egenskapene til norske løsmasser fra overflaten og nedover i grunnen
 • lese løsmassekart og forstå at løsmassetyper kan variere
 • Beregne spenninger og tøyninger i jord. Beregne setninger av fundamenter og terreng ved grunnvannsendringer og/eller ekstra lastpåkjenninger
 • Forstå virkning av vannstrømning på styrken av jord og beregne kritisk gradient
 • Identifisere og vurdere stabiliteten av en skråning
 • Beregne jordtrykk og kraft mot vegg
 • Vurdere hvordan inngrep i terrenget påvirker stabilitet og eventuelt konstruksjoner/ byggverket
 • Beregne størrelse av fundamenter
 • Kjenne til ulike peler og bruksområder

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • grunnleggende terminologi og metodikk innen geologi og geoteknikk tilknyttet byggfaget
 • utføre enkle ingeniørberegninger tilknyttet arbeider i grunnen
 • forstå betydningen av når det må utføres mer avanserte beregninger og utredninger for et byggetiltak i grunnen
 • formidle og ha en oversikt over fagområdet, egnet for enkle faglige vurderinger

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomgående strenger:

Digital streng: Excel regneark til enkle beregninger og diagrammer

Etikk-streng: Etiske forhold rundt klima/miljø og sikkerhet

Forelesning, veiledning og øvingsoppgaver. Det vil være et utvalg av forhåndsinnspilte forelesninger og øvingsoppgaver som dekker sentrale deler av emnet og obligatoriske oppgaver hvorav en obligatorisk laboratorieoppgave.

For nettstudenter:

Veiledning gjennomføres både synkront ved bruk av verktøy som f.eks. Collaborate (øvingstimer) og asynkront ved bruk av forum. Det skal foreligge en plan for dette på læringsplattformen 6 arbeidskrav kreves godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Planlagt tidsforbruk for et 7,5 stp emne: - Forelesning (videoer): 25 timer - Organisert veiledning: 25 timer - Arbeid med obligatoriske oppgaver: 60 timer - Egeninnsats: 90 timer SUM: 200 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeid-se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august. Ved kontinuasjonseksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Kursmateriell

Videoer Grunnleggende geoteknikk

Et kompendium vil bli tilgjengelig ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYG3251 7.5 HØST 2019
BYG1381 7.5 HØST 2019
TBYG2001 7.5 HØST 2019
BYGA2001 7.5 HØST 2019
BYGT2001 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Geoteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 60
M411-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 2
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU