course-details-portlet

BYGG1101 - Byggteknikk og BIM

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

 • Plan- og bygningsloven med forskrifter (areal/reguleringsplaner og TEK)
 • Byggeprosess
 • Byggteknikk
 • Digitalisering
 • Bygg og miljø

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal du være i stand til å beskrive hovedtrekkene i en byggeprosess, hvilke aktører som er involvert samt deres oppgaver og ansvar, og de ytre rammebetingelser som gjelder for byggeprosessen.

Videre skal du være i stand til å visualisere byggverket digitalt, og forklare funksjonaliteten for de ulike bygningsdeler.

Dette innebærer at du må ha

 • kunnskap i byggeprosess og om lovverk, standarder og andre forhold som regulerer ytre og indre forhold i et byggeprosjekt
 • kunnskap om byggverkets funksjoner, ytre og indre påkjenninger samt de mest vanlige materialer som anvendes
 • ferdigheter i bruk av programvare for digitalisering av byggverk
 • overordnet forståelse for fukt og varmetransport i bygninger
 • innsikt i de miljømessige utfordringer byggebransjen står ovenfor og hvilke parametre som påvirker miljømessige konsekvenser av bygninger

Læringsformer og aktiviteter

Det legges vekt på prosjekt som arbeidsform der studentene i team sammen skal utforme et forprosjekt på et nærmere definert byggeprosjekt. Studentene undervises, veiledes og følges opp lokalt på det enkelte campus.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboratorieprosjekt, gruppevis
 • Individuelle oppgaver
 • Muntlig prensentasjon av prosjektet

Mer om vurdering

3 obligatoriske arbeider:

 • Obligatorisk arbeid 1: Laboratorieprosjekt, gruppevis
 • Obligatorisk arbeid 2: Et sett av individuelle oppgaver
 • Obligatorisk arbeid 3: Muntlig presentasjon av prosjektet, gruppevis

Endelig karakter settes på grunnlag av to delvurderinger:

 • Delvurdering 1: Skriftlig skoleeksamen 4 timer. Teller 60 %
 • Delvurdering 2: Prosjekt, gruppe. Teller 40 %

Begge deler må være bestått for å få endelig karakter i emnet. Ved ikke bestått prosjekteksamen kan gruppa levere ny og forbedret rapport 2 mnd etter ordinær eksamensfrist.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG-F)
Byggingeniør (BIBYGG)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYGT1101 7.5 HØST 2023
BYGA1101 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Bygningsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 12.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 39
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 61
Høst ORD Oppgave 40/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
08.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU