course-details-portlet

BTA3002 - Bacheloroppgave for Bioteknologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk problemstilling som er relevant for studentens studieprogram. Oppgavens innhold er avhengig av prioriterte emner og veileder.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

kunne vurdere, drøfte og konkludere avgrensede problemstillinger.

kunne planlegge og jobbe selvstendig med problemstillinger.

    

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne anvende aktuell kunnskap og teknologi for å mestre ei bacheloroppgave for privat og offentlig sektor.

    

Læringsutbytte - Kompetanse:

kunne foreta metodisk arbeid.

ha evne til refleksjon.

kunne foreta vitenskapelige vurderinger.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Arbeidet kan skje enten i samarbeid med bedrifter, eksternt forskningsmiljø etter i tilknytning til forskningsprosjekt ved NTNU. Bacheloroppgaven utføres normalt som et gruppearbeid med inntil 3 studenter pr gruppe, under veiledning fra skolens personale og eventuelt veileder fra oppdragsgiver.     

Obligatoriske arbeidskrav:

Problemstilling og prosjektplan skal godkjennes av veileder før gruppen starter på den praktiske delen av prosjektet.
Det er fire obligatoriske samlinger tilknyttet faget, første samling ligger i foranliggende høstsemester.

Prosessveiledning.

Poster av bacheloroppgaven.

Muntlig presentasjon av bacheloroppgaven.

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven leveres inn elektronisk.Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen) avvikles i slutten av neste semester.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (427BT)

Forkunnskapskrav

Bestått 80% av forventet studieprogresjon i studiets første og andre år. Det kan gis dispensasjon for kravet etter søknad til Institutt for biologiske fag Ålesund.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Analytisk kjemi
  • Bioteknologi
  • Bioteknologi
  • Cellebiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU