course-details-portlet

BMR3000 - Havbruksteknologi, prosjektering og drift 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Næringsrettet fagoppgave BIHAV 50/100
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet bygger videre fra BMR2000 skal gi kandidatene innsikt i og erfaring fra lokalitetsbetingelser, infrastruktur og teknologi som grunnlag for prosjektering og drift av sjøbasert oppdrett av fisk. Emnet er tematisk basert på grunnleggende marin teknikk. Kandidatene gis et nødvendig grunnlag for å forstå og bruke norsk standard NS9415 Flytende oppdrettsanlegg Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift. Emnet bygger videre på de fire delene i MR2000 - lokalitet, konstruksjoner, operasjoner og drift. Det vil være fokus på teknologi i praktisk bruk, samt overvåkning og observasjon av anlegg og lokalitet, inkludert feltstudier. Emnet vil bygge videre på grunnlaget fra MR2000 med hensyn til: Metocean karakteristikka som bølger og strøm, opp imot krav til og ønsker for en lokalitet. Typiske sjøbaserte havbrukskonstruksjoner som merder, fórflåter, og forankring, i en driftssituasjon med fokus på krefter, respons og degraderingsmekanismer. Operasjoner og drift dekker installasjon og rekonfigurering av anlegg, inkludert serviceinfrastruktur og bruk av denne som ulike båter og fartøy med tilhørende funksjonalitet og utstyr. Dekker både operasjoner for anlegg og operasjoner som involverer fisk. Overvåkning og observasjon av anlegg og lokalitet gir innføring i strømmålinger som indikerer bevegelse og deformasjon av anlegg, samt krefter i kritiske komponenter, som grunnlag for å forstå integritet til anlegg med forankringssystem og nett over tid. Forankringsanalyse i henhold til NS9415 med bruk av Aquasim programvare, som grunnlag for anleggssertifikat gjennomføres. Innsikt i innovasjons- og prosjekteringsprosesser vil gis som del av NS9415 og utviklingsarbeid rundt denne.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført eksamen i BMR3000 Havbruksteknologi, prosjektering og drift 2, skal ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap: Kunnskap er forståelse for teorier, fakta, begreper, prinsipper og prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker. 1. Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om marin teknikk og metocean betingelser som strøm og bølger som karakteriserer en sjøbasert havbrukslokalitet, hvordan disse påvirker drifts- og vedlikeholdsbehov for sjøbaserte havbrukskonstruksjoner. 2. Kandidaten har spesifikk kunnskap om tilstandsvurderinger og driftstekniske vurderinger av sjøbaserte havbruksanlegg, samt hvordan overvåkning og observasjon basert på digital teknologi muliggjør forståelse for samspillet mellom infrastrukturtilstand og fiskevelferd. 3. Kandidaten har inngående kunnskap om forskrifter og standard for flytende oppdrettsanlegg, samt oversikt over historisk utvikling av infrastruktur og konstruksjoner for sjøbasert havbruk og dagens relaterte teknologiutvikling. 4. Kandidaten kan utvide sin kunnskap innenfor det aktuelle marintekniske fagfeltet og om teknologiutviklingen både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksis.

Ferdigheter: Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter; kognitive, praktiske, kreative og kommunikative. 1. Kandidaten kan anvende faglig kunnskap om marintekniske forhold og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske prosjekterings- og driftsrelaterte problemstillinger innenfor sjøbasert havbruk og begrunne sine valg. 2. Kandidaten kan finne og anvende relevante forskrifter og standarder, samt informasjon og fagstoff innenfor prosjektering og drift av konstruksjoner og infrastruktur for sjøbasert havbruk, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling og alternative tilnærminger for håndtering av problemstillingen som sikrer fiskevelferd, miljømessig og økonomisk bærekraft. 3. Kandidaten har utprøvd relevante marintekniske verktøy, teknikker og uttrykksformer for sin bakgrunn relatert til prosjektering og drift av sjøbaserte havbruksanlegg. 4. Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse og kunnskapsnivå opp imot prosjektering og drift av sjøbaserte havbruksanlegg, og sin rolle i team og oppgaver som krever fler- og tverrfaglige tilnærminger, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon og som del av en driftsleder rolle for sjøbasert oppdrett.

Generell kompetanse: Kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner i utdanning- og yrkessammenheng gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning. 1. Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter, både selvstendig og i team, samt ivareta en lederrolle for dette. 2. Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av infrastruktur og konstruksjoner i sjøbasert havbruk og kan sette disse i perspektiv av etikk, bærekraft og deres livsløp. 3. Kandidaten kan formidle kunnskap om infrastruktur, konstruksjoner og operasjoner i sjøbasert havbruk til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, og kan bidra til å synliggjøre dette i havbruksfagets betydning og konsekvenser. 4. Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, herunder vurdere andres arbeider og gi konstruktive tilbakemeldinger. 5. Kandidaten kjenner til nytenkning, den pågående digitaliseringen av havbruk, innovasjon- og prosjekteringsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er basert på faglige forelesninger, forelesninger fra næringsrepresentanter, studieturer til sjøbaserte oppdrettslokaliteter, samt gruppebasert oppgave hvori teori og metoder fra foregående emner i BIHAV studieprogrammet skal benyttes til å sette seg inn i og forstå fagrelevante problemstillinger, etablere forlag til design, implementering og drift av mulige løsninger, samt kommunisere dette til relevante interessenter gjennom faglig rapport og/eller presentasjon.

Mer om vurdering

Vurderingsformen i emnet er samlet vurdering bestående av følgende to deler, med vekting for karakter: 1. Rapport fra avsluttende case-arbeid 50%. 2. Fire timers skriftlig eksamen 50%. Godkjent kalkulator er tillatt hjelpemiddel ved skriftlig eksamen. Vurderingsformen endres ikke ved utsatt eksamen.

Delvurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Resultatet for delene angis med bokstavkarakter. Karakterskalen skal følge Karakterbeskrivelse for teknologiske fag ved NTNU.

Ved gjentak må alle vurderinger i løpet av kurset tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Havbruksingeniør (BIHAV)

Forkunnskapskrav

BMR2000 Havbruksteknologi, prosjektering og drift.

Kursmateriell

Oppgis ved starten av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Marin driftsteknikk
  • Havbruk
  • Marin prosjektering

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 C 27.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 15
Høst ORD Næringsrettet fagoppgave BIHAV 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU