course-details-portlet

BIA3002 - Bacheloroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Oppgaven er et selvstendig arbeid eller gruppearbeid. Hver gruppe velger blant skisserte oppgaver og får tildelt en faglig veileder og bi-veileder. Studenten har selv ansvar for egen læring og for å få oppgaven ferdig til riktig tid. Oppgaven tar utgangspunkt i en problemstilling som er relevant for studentens studieprogram, instituttets satsingsområder og NTNU sitt fokus på bærekraft. Veilederne som oppnevnes skal ha kompetanse relatert til oppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten;

  • er i stand til å bruke relevant kunnskap, metoder og teknologi for å analysere og løse problemer for offentlig interesse
  • kan planlegge arbeidet og jobbe selvstendig med problemstillinger - alene eller i samarbeid med andre

Ferdigheter - studenten:

  • kan anvende aktuell kunnskap og relevant teknologi og metode for å gjennomføre og formidle resultatene fra Bacheloroppgaven.

Kompetanse - studenten

  • kan planlegge metodisk arbeid, ha evne til egen refleksjon
  • kan foreta vitenskapelige vurderinger og formidling samt å vurdere oppgaven i et bærekraftsperspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Arbeidet kan skje enten i samarbeid med bedrifter, eksternt forskningsmiljø eller i tilknytning til forskningsprosjekt ved NTNU. Bacheloroppgaven utføres normalt som et gruppearbeid . Studentene mottar veiledning fra aktuelle fagpersonale og/eller veileder fra ekstern oppdragsgiver der det er aktuelt.

Obligatoriske arbeidskrav: Det er fire obligatoriske samlinger tilknyttet faget, første samling ligger i høstsemesteret før arbeidet med oppgaven starter. Problemstilling og prosjektplan skal først godkjennes av veileder før gruppen starter på den praktiske delen av prosjektet. Progresjonen i arbeidet legges fram muntlig på de obligatoriske samlingene.

Utvekslingsstudenter kan Bacheloroppgaven utføres i 5. høstsemester. Studentene må søke om dette i forkant. Ta kontakt med fagansvarlig/programansvarlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske samlinger

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven leveres inn elektronisk. Oppgaven bedømmes med bokstavkarakterer (A-F).

Dersom bacheloroppgaven vurderes til karakteren «Ikke bestått» eller bokstavkarakteren «F», må studenten(e) levere ny besvarelse. Forbedring/omarbeidelse er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområde med samme empiri/datagrunnlag (jf. Utfyllende regler for studier ved IE-, IV-, NV- og ØK-fakultetet ved NTNU).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått 96 sp av studiets første og andre studieår. I tillegg må BIA2004 Sjømatforedling og BIA2002 Akvakultur være bestått. Det kan gis dispensasjon for kravet etter søknad til Institutt for biologiske fag Ålesund.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Akvakultur
  • Biologi
  • Marine fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst NY Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU