course-details-portlet

BIA2001 - Marin økologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i generell og marin økologi og dekker sentrale økologiske begrep og mekanismer. Marin økologi er samspillet mellom marine organismer, og organismer og deres miljø. Sentrale tema omfatter:

Det abiotiske miljøet;

Oseanografi;

Populasjonsøkologi og samfunnsøkologi;

Interaksjoner mellom miljø og organimser;

Biotiske interaksjoner;

Livshistorie strategier;

Marin produktivitet og bioenergetikk;

Viktige pelagiske og bentiske systemer;

Menneskeskapte endringer;

Praktiske eksempler på marin innovasjon.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Kandidaten skal:

kunne forklare sentrale økologiske begrep og mekanismer;

kunne beskrive og sammenligne relevante marine økosystemer;

kunne beskrive vikige abiotiske faktorer og deres betydning for marine organismer;

kunne forklare utvalgte modeller for biotiske interaksjoner;

kunne forklare og gi eksempler på forskjellige livshistorie strategier;

kunne beskrive effekter av menneskelig aktivitet på marine systemer.Læringsutbytte - Ferdigheter:

Kandidaten skal:

kunne anvende utvalgte metoder for pelagisk og bentisk prøvetaking;

kunne anvende utvalgte laboratoriemetoder for undersøkelse av biologisk materiale;

kunne skrive rapport på IMROD format;

kunne argumentere for og imot menneskelig påvirkning på marine organismer og marint miljø.Læringsutbytte - Kompetanse:
Kandidaten skal:

ha innsikt i konsekvenser av utnyttelse av havet;

kunne diskutere økologiske problemstillinger med fagpersoner på feltet.


Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger (30 timer), øvinger (6 timer), feltekskursjoner (20 timer) og laboratorieøvelser (15 timer).

Obligatoriske arbeidskrav:

Godkjente rapporter fra feltekskursjoner og laboratorieøvelser.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvelser

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)
Bioteknologi (427BT)

Kursmateriell

Pensum vil gis ved oppstart av undervisningen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MB104114 7.5
BI2060 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Marine fag
  • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
01.12.2020

Innlevering
01.12.2020


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering
26.05.2021

Innlevering
26.05.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU