course-details-portlet

BIA1001 - Marint råstoff

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Emnet er beregnet på studenter som tar bachelor i Biomarin innovasjon og Bioteknologi, og er knyttet til utnyttelse av marine ressurser og næringsmiddelrelaterte egenskaper til sjømat. Emnet omfatter fisk, skalldyr eller alger med vekt på ingredienser som kan isoleres fra dem. Fokus er på lipider og proteiner og protein hydrolysater, men også karbohydrater, mineraler, vitaminer og andre lavmolekylære marine råstoffer behandles i emnet. Det legges vekt på hvordan kvalitet av marint råstoff kan variere og hvordan komponenter i sjømat påvirkes av konservering, foredling og lagring. Andre temaer som belyses er foredlede produkter av marint råstoff og marint restråstoff. Studentene skal under veiledning gjennomføre og rapportere en selvstendig semesteroppgave om forskjellige aspekter ved marine råstoffer eller foredlede produkter av marint råstoff. Marint råstoff legger også stor vekt på bærekraftig utnyttelse av sjømatrestråstoff for utvinning av verdifulle forbindelser (lipider, proteiner, kitin/kitosan og mineraler).

Læringsutbytte

Kunnskap om:

 • fett og fettsyrer (spesielt omega-3 fettsyrer) i marine råstoffer og hvordan kvaliteten av disse stoffene beholdes i foredlede produkter og ingredienser
 • proteiner (spesielt proteinhydrolysater) i marine råstoffer og hvordan kvaliteten av disse stoffene beholdes i foredlede produkter og ingredienser
 • kunnskap om utnyttelse av marine ressurser og næringsmiddelrelaterte egenskaper til lipider og proteiner isolerte fra marine råstoffer og restråstoffer
 • kunnskap om hvordan kvalitet av marint råstoff kan variere og hvordan komponenter i marint råstoff og restråstoff, påvirkes av konservering, foredling og lagring

Ferdigheter - studenten:

 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning

Generell kompetanse - studenten:

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

Læringsformer og aktiviteter

Det er forventet en total arbeidsmengde tilsvarende 200 timer. Av dette er forelesninger (30 t), øvinger/lab (8 t) og gruppe/prosjektarbeid (32 t). Studentene gjennomfører prosjektarbeid i grupper på 7 til 8 studenter, og hver gruppe skriver samlet rapport. Emnet undervises i vårsemesteret med avsluttende skriftlig eksamen. Det er obligatorisk å skrive grupperapport på emnet for å fremstille seg til eksamen.

Godkjent obligatorisk arbeidskrav er gyldig i 4 semester (undervisningssemesteret og de tre påfølgende semestrene).

Obligatoriske aktiviteter

 • Semesterrapporter

Mer om vurdering

Grupperapporten må være godkjent for å ta eksamen. Vurdering inkluderer skriftlig avsluttende eksamen (100 %).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)
Bioteknologi (427BT)

Kursmateriell

- forelesninger (presentasjoner, kursmateriell på Blackboard); - materiell til øvinger/labkurs; - materiell til prosjektarbeid (artikler, etc.). Litteratur: Utvalg av artikler skal blir lagt på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BT3121 2.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Bioteknologi/Havbruk
 • Havbruk
 • Marine fag
 • Næringsmiddelfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU