course-details-portlet

BI301205 - Medisinsk laboratorieteknologi - ekstern praksis med IKT og automasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Praksisperioden skal gi studenten trening i rutiner for vedlikehold, feilsøking, kvalitetskontroll og kvalitetssikring i sykehuslaboratorier. Med fokus på analysekvalitet, pre- og postanalytiske faktorer, instrumentering, metoder og svarrapportering, arbeidsrutiner og prosedyrer ved laboratoriet. Studentene får trening i å forholde seg til IKT, automasjon og store datamengder gjennom deltakelse i daglige laboratorierutiner. Herunder beherske laboratorieinformasjonssystemer, mellomvareløsninger og styringssystemer for analyseinstrumenter.

Samtidig bli kjent med sin fremtidige yrkesrolle og utvikle forståelsen for betydning av tverrprofesjonelt samarbeid. Studenter har ansvar for egen læring, og studenten må engasjere seg i studieaktiviteter på nye premisser. I tillegg til de rent laboratorietekniske ferdigheter, skal studentene praktisere og videreutvikle møtet med pasienter under kyndig veiledning. Det er sentralt at studentene reflekterer over, vurderer og diskuterer fagutøvelsen som bioingeniør, og blir kjent med sin fremtidige yrkesrolle. Sykehuspraksis er sentral i studentens sosialisering til yrket.

Emnet omfatter veiledet praksis innenfor laboratoriespesialitetene medisinsk biokjemi, transfusjonsmedisin, hematologi, medisinsk mikrobiologi og patologi.

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten;

 • har kunnskap om medisinske laboratoriers funksjon i helsetjenesten og kan drøfte bioingeniørens yrkesrolle
 • forstår betydningen av samarbeid med kollegaer og andre yrkesgrupper
 • har kunnskap om laboratorienes hygiene og smitteforskrifter, og kan følge disse forskriftene
 • har kunnskap om kvalitetssikringsmetoder, og kjenner til laboratorienes bruk av kvalitetskontroller
 • har kunnskap om hvordan man bruker laboratorienes prosedyrer og manualer
 • har kunnskap om laboratoriets IKT- og automasjonssystemer og mellomvareløsninger
 • har tilegnet ytterligere kunnskap om kvalitetssikring innen laboratorievirksomhet, dette omfatter metodeevaluering, metodetilpasning og kunnskap om feilkilder og vedlikehold
 • har kunnskap om daglige rutiner innen medisinsk biokjemi, mikrobiologi, patologi, transfusjonsmedisin og om hvordan prøven behandles i laboratoriet
 • kjenne til bruk av biobank

Ferdigheter - studenten

 • kan overføre teoretisk kunnskap til praktiske ferdigheter.
 • kan gjøre bruk av sine kommunikasjonsferdigheter og yrkesetiske retningslinjer i samhandlingen med pasienter og kolleger
 • har utviklet ferdigheter knyttet til preanalytiske variabler, prøvetaking og pasientmøtet
 • har oppøvd ferdigheter som er nødvendig for å gjennomføre de enkelte analysemetoder
 • har utviklet forståelse for betydningen av samarbeid med kolleger og andre yrkesgrupper

Kompetanse - studenten

 • kan overføre teoretisk kunnskap til kunnskap i praksisfeltet
 • tilegne seg en generell forståelse av hovedprinsippene for analysemetoder, vurdering av analysesvar og svarrapportering
 • kan utføre laboratorietekniske prosedyrer
 • opparbeide kompetanse til å tolke en bestilling og formidle korrekte prøvesvar til rekvirent både skriftlig, muntlig og til rett tid

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Veiledning i ekstern praksis over 9 uker.

Obligatorisk oppgaver: Innlevering av obligatorisk oppgaver.

Obligatorisk oppmøte i praksis (maksimalt inntil 10% fravær).

Om nødvendig vil studentgruppen bli delt i to, med alternerende praksis (første og andre halvdel av semesteret).

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgaver i ekstern praksis

Mer om vurdering

Praksisperioden evalueres ved samtaler mellom student, praksisveileder og faglærere. Ved ikke-bestått praksisperiode må hele eller deler av praksis gjennomføres på nytt i neste praksisperiode. Avgjøres i dialog med praksisfeltet og instituttet.

Obligatoriske skriftlige oppgaver.

Emnet vurderes godkjent/ikke godkjent med særlig fokus på å oppnå læringsutbyttet: delta aktivt i praksis, ha forståelse for og oversikt over arbeidsoppgaver som skal gjennomføres og vise initiativ til å diskutere og reflektere over egen praksis. Tilstedeværelse og skikkethet er også en del av vurderingsgrunnlaget.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Minimum 120 studiepoeng må være bestått før studenten går ut i ekstern praksis. Dispensasjon kan søkes NTNU Ålesund ved spesielle omstendigheter.

Emnene BIOA1006, HBIOA2001, HBIOA2002, HBIOA2003, HBIOA2005, HBIOA2008 må være bestått.

Godkjent obligatoriske arbeidskrav i emnene HBIOA3001, HBIOA3002, HBIOA3003 and HBIOA3004.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU