course-details-portlet

BI3002 - Bacheloroppgave havbruksingeniør

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven utføres innen studiets emneområder og i henhold til håndbok for bacheloroppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap - Kandidaten

 • har inngående kunnskap om et utvalgt tema innen fagområdet
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor temaet

Ferdigheter - Kandidaten

 • kan identifisere, formulere og løse et relevant ingeniørfaglig eller biologisk problem
 • kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor bacheloroppgavens tema og begrunner sine valg
 • kan anvende ingeniørfaglige eller biologiske metoder og kunne jobbe metodisk
 • kan dokumentere og formidle et ingeniørfaglig eller biologisk arbeid
 • kan planlegge og gjennomføre et ingeniørfaglig eller biologisk arbeid

Generell kompetanse - Kandidaten

 • formidler faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger
 • har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv
 • integrerer tidligere ervervede kunnskaper og er i stand til å tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Bacheloroppgaven skal løses i en prosjektgruppe med 2 til 3 studenter per gruppe.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Godkjent forprosjektplan
 • Dokumentasjon av arbeidsprosessen (statusrapporter, møteinnkallinger, møtereferater, timelister og annet)
 • Muntlig presentasjon underveis i prosessen
 • Utarbeidelse av poster (enten avslutningsvis, eller underveis i prosessen)
 • Avsluttende muntlig presentasjon

Mer info om hvordan skrive og levere bacheloroppgave finner man her

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent forprosjektplan
 • Muntlig presentasjon underveis
 • Poster

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven og eventuelt produkt vurderes som helhet. Det brukes gruppevis karakter. Det skal gjøres en muntlig presentasjon av bacheloroppgaven. Karakterbeskrivelser og vurderingskriterier for sensur av bacheloroppgaver oppgis i Håndbook for bacheloroppgaver ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Havbruksingeniør (BIHAV)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett på bachelor i havbruksingeniør (BIHAV). For å starte på bacheloroppgaven må studenten ha bestått minimum 110 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved ingeniørutdanningen. Disse 110 studiepoengene skal inkludere studieplanfestet 60 studiepoeng fra første studieår.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Havbruk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU