course-details-portlet

BEV1013 - Fysisk aktivitet og helse I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1.5 timer

Faglig innhold

Forsking viser at regelmessig fysisk aktivitet kan gi positive helseeffekter både fysisk, psykisk og sosialt. Emnet vil omhandle forebygging og helsefremming av deltakelse i fysisk aktivitet og trening med vektlegging på de mest hyppig forekommende livsstilsykdommene i Norge. Forskningsbasert kunnskap vil bli vektlagt. I tillegg vil det bli fokusert på idrettsdeltakelse og helse. Øvinger og gruppearbeid innebærer praktiske aktiviteter, demonstrasjoner og skriftlige oppgaver.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har kunnskap om:
• forebyggende og helsefremmende arbeid med vekt på fysisk aktivitet for ulike aldersgrupper
• livsstilsykdommer og effekter av fysisk aktivitet og trening
• motiverende kommunikasjon ved livstilendring
• grunnleggende metodelære og kritisk kildebruk for å vurdere mulige biologiske og psykologiske virkninger av helseeffekter ved deltakelse i fysisk aktivitet
• idrettsdeltakelse, kroppsbilde og spiseforstyrrelser
• idrett, menstruasjonssyklus og fertilitet
• enkelte idrettsskader og førstehjelp

Ferdigheter
Studenten kan:
• tilegne seg, kritisk vurdere og henvise til forskningsbasert faglitteratur om fysisk aktivitet og helse
• anvende kunnskap om fysisk aktivitet og helse for ulike grupper i befolkningen
• bidra i samfunnet for å styrke folkehelsen

Generell kompetanse
Studenten kan:
• Formidle fagstoff om fysisk aktivitet og helse til ulike målgrupper
• Samarbeide med andre profesjoner innen fagfeltet og gjennom dette bidra til å utvikle fagfeltet
• Grunnleggende førstehjelp.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 48 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70 % deltakelse på øvinger.

Mer om vurdering

* Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.
* I tilfeller med få kandidater kan høsteksamen arrangeres muntlig/med alternativt opplegg.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)
Samfunns- og idrettsvitenskap (BSAMIDR)

Forkunnskapskrav

* Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap og bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDR1506 5.0 01.09.2011
BEV2003 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Idrettsvitenskap
  • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 07.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 10:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU