course-details-portlet

BEV1012 - Metode og statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet gir studenten grunnleggende kunnskaper om forskningsmetode og analyse av kvantitative data innen bevegelsesvitenskap.

Emnet omhandler sentrale studiedesign og grunnleggende statistiske begrep og analyser. Gjennom forelesninger og øvinger får studentene kunnskap om grunnleggende statistiske analyser og hvordan disse utføres. Dette omfatter blant annet t-tester og deres ikke-parametriske alternativ, kji-kvadrat-test, korrelasjonsanalyser og enkel lineær regresjon. Statistiske analyser vil bli gjort ved bruk av programpakken SPSS.

Læringsutbytte

Studenten
• har kunnskap om sentrale studiedesign og hva som kjennetegner disse
• har kunnskap om oppsummerende mål og grafisk fremstilling av data
• har kunnskap om grunnleggende statistiske begrep, statistiske analyser, og hvordan resultatene fra slike analyser kan fortolkes
• har ferdigheter til å gjennomføre enkle statistiske analyser av forskningsdata i SPSS, herunder t-tester, korrelasjonsanalyser og enkel lineær regresjon
• har kompetanse til å forstå grunnleggende metoder og enkle statistiske analyser i fag- og forskningslitteratur

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 48 timer forelesninger/øvinger. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70 % deltakelse på øvinger

Mer om vurdering

* Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.
* I tilfeller med få kandidater kan høsteksamen arrangeres muntlig/med alternativt opplegg.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)
Samfunns- og idrettsvitenskap (BSAMIDR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap og bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV1003 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Idrettsvitenskap
  • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU