course-details-portlet

BBV2900 - Bacheloroppgave i barnevern

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Studentene skal skrive en individuell fordypningsoppgave med selvvalgt tema. Bacheloroppgavens tema skal ha tilknytning til barnevernsfaglig arbeid med utsatte barn og unge

Alle studenter skal ha veiledning før bacheloroppgaven leveres til sensur.

For gjennomføring av emnet vises det til instituttets retningslinjer for bacheloroppgave som legges ut på Blackboard.

Læringsutbytte

Kunnskap Studenter som har fullført emnet har kunnskap om: - Hvordan utforme og besvare en vitenskapelig problemstilling - Fagets sentrale kunnskapsgrunnlag, praktiske fagutøvelse og samfunnsoppdrag -ulike kilder, relevante fagdatabaser og retningslinjer for korrekt bruk av kilder i eget arbeid Ferdigheter Studenter som har fullført emnet kan: - formulere, utforske og besvare en vitenskapelig problemstilling som angår barnevernspedagogens målgruppe og yrkesområder, samt formidle denne kunnskapen muntlig og skriftlig - planlegge, gjennomføre og ferdigstille en skriftlig oppgave i tråd med vitenskapelige kriterier for en bacheloroppgave – vise en kritisk – analytisk holdning og anvende oppdatert vitenskapelig litteratur, og annen relevant litteratur -Planlegge og gjennomføre litteratursøk på en systematisk måte Generell kunnskap Studenter som har fullført emnet kan: -kritisk vurdere kunnskap for å belyse og drøfte ulike teoretiske perspektiver som er aktuelle for en problemstilling –formidle sentrale teorier og problemstillinger i skriftlig og muntlig form –reflektere over faglig praksis og etiske problemstillinger i lys av relevant teori –anvende og forholde seg kritisk og reflekterende til teoretiske kilder for å belyse relevante barnevernsfaglige problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, kurs i litteratursøk, selvstudier og veiledning

Mer om vurdering

Skriftlig, individuell bacheloroppgave.

Ved ikke bestått karakter kan kandidaten levere en ny eller omarbeidet bacheloroppgave til neste gang eksamen arrangeres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått 1. og 2. studieår og emnet BBV2500.

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i barnevern ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBVE3004 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Barnevernspedagog
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 27.04.2021

Innlevering 11.05.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU