course-details-portlet

BBOA4000 - Bedriftsøkonomiske atferdsteorier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

(1) Bedriftsøkonomiens teoretiske grunnlag og utvikling
Hva er bedriftsøkonomi?
Bedriftsøkonomiens fundament: Rasjonalitet , økonomiske valg og offerprinsippet.
Atferdsforutsetninger i økonomiske modeller: fra «economic man», via «administrative man» til «contractual man». Fundamentet: marked, organisering og informasjonsasymmetri. Digitalisering og bedrifters koordinering.
(2) Fra «black box» til økonomisk organisasjonsteori. Økonomiske tilnærminger til bedriftsorganisasjoner: Starten med Coase til Williamson og Thaler: Bedriftsøkonomisk atferdsteori, prinsipal-agent teori, transaksjonskostnadsteori og kontrakts- perspektivets betydning for bedriftsøkonomifaget. Nytteforventningsteori versus prospektteori. Supplerende teorier.
(3)Digitalisering og platformorganisasjoner. Ny teknologi og konsekvenser for organisasjoners koordinering.
(4) Bruk av bedriftsøkonomiske teorigrunnlag i økonomistyring, finans, markedsføring og strategi, organisasjon og ledelse. Hvordan kan bedriftsøkonomisk teori bidra til å forstå teknologiske endringer og forutsetninger.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om bedriftsøkonomiens karakter og innhold
- har kunnskap om mikroøkonomisk beslutningsteori, utviklingen fram til dagens mer realistiske beslutningsmodeller og atferdsøkonomiske teorier
- har kunnskap om en rekke bedriftsøkonomiske teorier og perspektiver

Ferdigheter
Studenten
- kan bruke bedriftsøkonomiske teorier for å forstå bedriftens problemer og finne adekvate organisatoriske løsninger
- kan bruke teoretiske begreper og analysemetoder for å forvalte bedriftens menneskelige, tekniske og økonomiske verdier
- kan bruke teorier til å belyse konkrete bedriftsøkonomiske problemstillinger knyttet til masteroppgaven
- kan forstå teknologiske endringer, digitalisering og platformorganisasjoner med utgangspunkt i teoretiske tilnærminger

Generell kompetanse
Studenten
- har reflektert over forholdet mellom bedrifters ressursanskaffelse og ressursbruk i et bærekraftig perspektiv
- har grunnlag for å forstå og løse sammensatte bedriftsøkonomiske problem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, "kortpapers", cases og plenumsdiskusjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske innleveringer i gruppe (kortpapers)

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Bøker:
Douma, S. Schreuder, H. (2017) Economic Approaches to Organizations. 6th ed. Prentice-Hall/Pearson Education Ltd. Hovedbok. Utvalgte kapitler

Øvrig pensumlitteratur oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BFE4000 5.0 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 11.12.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU