course-details-portlet

BBOA3020 - Financial Institutions, Markets and Regulations

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

 1. Teorier om finansiell tjenesteyting
 2. Finansinstitusjoner: Banker, fond, pensjonskasser og forsikringsselskaper
 3. Euromarkeder
 4. Finansielle instrumenter: Obligasjoner, terminkontrakter, opsjoner og swaps
 5. Styring av renterisiko: Rentenes terminstruktur
 6. Styring av likviditetsrisiko: likviditetsdekningsgrad, netto stabil finansieringsgrad.
 7. Styring av kreditt- og motpartsrisiko.
 8. Grunnleggende begreper: Risikomål og stresstesting.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Studentene vil ha en oversikt over finansielle institusjoner og deres operative rolle i finansmarkedene
 • Studentene vil ha en forståelse av hvordan viktige risikoeksponeringer for finansinstitusjoner måles og vurderes
 • Studentene vil forstå viktige utfordringer for finansinstitusjoner innen regulatoriske rammeverk som eksempelvis Basel III
 • Studentene vil ha en oversikt over ulike aspekter ved finansiell regulering med relevans for styring av rente-, likviditets-, kreditt- og motpartsrisiko

Ferdigheter:

 • Studentene vil være i stand til å anvende enkle teknikker for risikomåling
 • Studentene vil ha utviklet sine analytiske ferdigheter gjennom arbeid med case og relaterte øvingsoppgaver

Generell kompetanse:

 • Gjennom tilegnede kunnskaper og utvidet begrepsapparat innen konteksten finansiell regulering, vil studentene være i stand til å følge med på og gjøre vurderinger av utviklingen på området slik den fremgår av finansnyheter og ellers

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, arbeid med case, oppgaveløsning

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgave i gruppe (3-4 studenter)

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler under eksamen:

 • Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator".
 • Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (BØA)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Mishkin, F.S. and Eakins, S.G., (2018), Financial Markets and Institutions, 9th ed.(Global edition), Pearson Higher Education

Dessuten kan Pilbeam, K., Finance and Financial Markets, Palgrave Macmillan konsulteres.

Utdelt materiale kommer i tillegg.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 29.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 35
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 50
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU