course-details-portlet

BA6235 - Kontrakt og kontraktstyring

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Kurset tar for seg kontraktstrategi og hvordan denne skal beskrive hvordan man sikrer hensiktsmessig konkurranse i utvelgelsesfasen, hvordan man fordeler oppgaver, ansvar og usikkerhet, og hvilke kontraktuelle virkemidler som bør være etablert for å understøtte styring i gjennomføringsfasen. Kurset kan inngå i NTNU Byggenæringens prosjektskole.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført kurs skal kandidaten kjenne til virkemidlene i en kontrakt, særegenheter for samspillskontrakter, hvordan endringer kan håndteres og organisering av konfliktløsningsråd.

Ferdigheter:

Etter fullført kurs skal deltakeren kunne gjøre begrunnede kontraktsvalg ut fra hvert enkelt prosjekts egenskaper og mål.

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs skal deltakeren forstå hvordan kontraktsvalgene påvirker mulighetene til å styre prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, veiledning via internett og obligatorisk innlevering av en oppgave.

Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er en prosjektoppgave. Ved gjentak må oppgaven leveres på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)
Organisasjon og ledelse (MORG)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Kursmateriell

Ola Lædre (2009): Valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekter, Tapir Akademiske Forlag, ISBN13: 9788251924009 Eget kompendium

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU