course-details-portlet

BA6206 - Fra behov til prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet behandler to temaer:

Tema 1) Utvikling og vurdering av prosjektkonsepter.

Målet med denne delen er å sette deltakerne i stand til å lede utvikling og vurdering av prosjektkonsepter. Deltakerne vil få oversikt og forståelse for tankegangen og metoder for å omsette behov til mulige løsninger (prosjektkonsepter), og for å vurdere disse prosjektkonseptene som et grunnlag for beslutning om eventuell videreføring. Deltakerne vil får kunnskap om behovsanalyse, interessenter, målformulering og konseptevaluering.

Tema 2) Kravprosesser.

Målet med denne delen er å sette deltakerne i stand til å gjennomføre en effektiv kravutviklingsprosess fra behov til spesifikasjoner, for å sikre at prosjektet blir en suksess. Deltakerne vil få oversikt over prosesser, metoder og utfordringer for å lede kravutviklingsprosesser i prosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Studenten kjenner terminologien og kunnskapsfronten når det gjelder metoder og verktøy for identifisering, analyse, utvikling og vurdering av prosjektkonsepter
 • Studenten kan beskrive hovedtrinn i kravprosesser og viktige suksessfaktorer for å lykkes Studenten kan beskrive og forklare ulike måter å innhente krav på
 • Studenten kan redegjøre for organisatoriske faktorer som innvirker på kravprosesser

Ferdigheter:

 • Studenten kan utføre enkle behovsanalyser
 • Studenten kan definere og formulere mål
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre konseptutviklingsprosessen
 • Studenten kan lage og gjennomføre opplegg for konseptevaluering
 • Studenten kan utforme, prioritere og spesifisere gode krav
 • Studenten kan lage en plan for innhenting, prioritering og spesifisering av prosjektkrav

Generell kompetanse:

 • Studenten erkjenner nødvendigheten av å involvere interessenter i konseptutvikling og kravprosesser
 • Studenten forstår betydningen av å se på konseptutvikling og kravprosesser fra et helhetlig livsløpsperspektiv
 • Studenten har innsikt i forskningsbasert kunnskap innen utvalgte sentrale temaer for tidligfase i prosjekter
 • Studenten kan reflektere over hvordan kravprosesser foregår i sin egen virksomhet og muligheter for forbedring

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Deler av dette kan bli gjennomført digitalt. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på samlingene

Mer om vurdering

Prosjektoppgave: Tema for prosjektoppgaven velger du selv i samråd med ansvarlig faglærer. Tema for oppgaven skal være innenfor de hovedtema som kurset omfatter. Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil tre personer. Eksamenskrav: Oppmøte på samlingene. Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og 2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Kursmateriell

Knut Samset (2008): Prosjekt i tidligfasen. Valg av konsept, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, ISBN 978-82-519-2346-0 Pensumlitteraturen kan kjøpes på www.akademika.no og www.amazon.com.

Anbefalt tilleggslitteratur: Utvalgt litteratur (artikler og veiledninger) blir lagt ut i Blackboard. Om deltakerne ønsker en mer omfattende bok om kravprosessen (del 2 av emnet) anbefales Ralph R. Young (2006): Project requirements. A guide to best practice, Management Concepts, ISBN 1-56726-169-8. Den er ikke obligatorisk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektoppgave 100/100 A

Utlevering
15.11.2023

Innlevering
29.11.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU