course-details-portlet

BA6202 - Risikostyring i prosjekter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 50/100 A
4 oppgaver mellom samlingene 50/100 A

Faglig innhold

Dette emnet behandler metoder og teknikker for å håndtere risiko og usikkerhet i prosjekter. Emnet tar for seg metoder for tids- og kostnadsestimering i prosjekter med fokus på estimat- og hendelsesusikkerhet, samt praktisk risikostyring gjennom alle faser av et prosjekt. Det legges vekt på å presentere en metodikk som er praktisk anvendbar i prosjekter.

Temaer

Risikostyring som konsept:

 • Risiko og usikkerhet i prosjekter
 • Bruk av ressursgrupper i planlegging
 • Bruk av erfaringsdatabaser
 • Mål og konfidenskrav

Metoder for håndtering av risiko og usikkerhet i prosjekter:

 • Identifikasjon av risiko
 • Strukturering og modellering av risiko
 • Metoder for stokastisk kostnadsanalyse
 • Metoder for stokastisk tidsanalyse
 • Behandling av hendelsesusikkerhet
 • Plan for risikooppfølging og styring av risiko i gjennomføringsfasen
 • Korreksjon og avvikskontroll, lukking av risikoforhold

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • forstår viktigheten av å håndtere risiko og usikkerhet i prosjektene
 • har kunnskap om risikostyring som konsept
 • har kunnskap om ulike typer usikkerhet og hvordan disse kan håndteres

Ferdigheter

Studenten

 • kan de sentrale praktiske metodene for identifisering og analyse av risiko og usikkerhet, spesielt knyttet til tids- og kostnadsestimat for prosjekter
 • kan bruke egnede verktøy til å gjennomføre risikoanalyser og -styring
 • kan bruke resultatene fra risikoanalysene og hvordan disse kan bringes over i styringen av prosjektet

Generell kompetanse

Studenten har forståelse for begrepsapparatet knyttet til risiko og usikkerhet i prosjekter

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med to samlinger à tre dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, oppgaver og veiledning via internett. Det er utviklet en enkel e-læringsmodul som benyttes i undervisningen. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

For flere lignende kurs se https://www.ntnu.no/videre/ Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i samling 1 og samling 2

Mer om vurdering

Fire oppgaver mellom samlingene som teller 50 % av sluttkarakteren. Hjemmeeksamen utgjør de resterende 50 % med et arbeidsomfang som tilsvarer åtte timers arbeid. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt, samt PC og alle typer kalkulatorer.

Eksamenskrav: Deltagelse på kurssamlingene. Ved utsatt eksamen kan det bli aktuelt å gjennomføre denne som muntlig eksamen. Ved stryk kun på eksamen tas kun eksamen på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskravet er todelt: 1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og 2. Minimum to års relevant arbeidserfaring J.f. opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Kursmateriell

Jørn Vatn; "Project Risk Management". Mer info deles ut på kurset.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VUO3025 3.7 VÅR 2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 50/100 A

Utlevering
23.05.2024

Innlevering
28.05.2024


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD 4 oppgaver mellom samlingene 50/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU