course-details-portlet

BA6105 - Styring og ledelse av prosjekter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet handler om styring og ledelse av prosjekter med hjelp av gjennomførings- og prosjektmodeller - fra tidligfasen til FDVU-fasen. Her omfatter prosjektstyring planlegging av oppgavene som skal utføres, når de skal utføres og hvor mye det skal koste, samt oppfølging av oppgavene. Prosjektledelse omfatter både prosjektstyring og prosjektorganisering. Tidligfasen varer frem til endelig beslutning om finansiering og FDVU-fasen starter etter overlevering.

Metoder for analyse av bærekraft og økonomi i prosjekter blir presentert. Dette omhandler Logisk rammeverk, Oppnåelse av FNs 17 bærekraftsmål, SWOT, usikkerhetsanalyse, usikkerhetsmatrise, lønnsomhetsanalyse, nytte/kostnadsanalyse, følsomhetsanalyse og flermålsanalyse. Bærekraft omfatter her verdi i en bred betydning. Økonomi omfatter både kostnader og inntekter. Deltakerne får kunnskap om hvordan suksessfaktorer og fallgruver i praksis bør påvirke prosjektgjennomføring i egen arbeidssituasjon (eiers organisering, kontraktstrategi, interessentanalysen, maktfordeling og tvistehåndtering). Kursinnholdet er forskningsbasert og tar utgangspunkt i internasjonal litteratur.

Læringsutbytte

Kunnskaper - kandidaten har inngående kunnskap om:

 • Gjennomførings- og prosjektmodeller
 • Metoder for å analysere bærekraft og økonomi i prosjekter (Logisk rammeverk, Oppnåelse av FNs 17 bærekraftsmål, SWOT, usikkerhetsanalyse, usikkerhetsmatrise, lønnsomhetsanalyse, nytte/kostnadsanalyse, følsomhetsanalyse og flermålsanalyse)
 • Hvordan suksessfaktorer og fallgruver påvirker prosjektgjennomføring i praksis (eiers organisering, kontraktstrategi, interessentanalyse, maktfordeling og tvistehåndtering)

Ferdigheter - kandidaten kan benytte:

 • Analysene til å anbefale gjennomførings- og prosjektmodell
 • De underviste metodene for å analysere bærekraft og økonomi i prosjekter
 • Analysene til praktisk prosjektgjennomføring

Generell kompetanse - kandidaten forstår:

 • Tidligfasens betydning for prosjekters måloppnåelse
 • Hvordan beslutninger i tidligfase påvirker bærekraft og økonomi i egen arbeidssituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Deler av dette kan bli gjennomført digitalt. Det legges vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum og arbeid med prosjektoppgaven. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Kursmateriell

Pensumliste kunngjøres ved kursoppstart.

 • Rolstadås et al, «Praktisk prosjektledelse»
 • Ola Lædre, «Kontraktstrategi for bygg- og anleggsprosjekter»
 • Ola Lædre, «Er det noen sak?»

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
08.03.2024


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU