course-details-portlet

BA6059 - Vegteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 20/100
Skriftlig skoleeksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset vil gi deg kunnskap om bindemidler og proporsjoneringsmetoder for asfaltdekker, belastninger på og dimensjoneringsmetoder for vegkonstruksjoner og forsterkningsmetodikk. Du lærer å velge bindemiddel for asfaltdekker, proporsjonere asfalt, dimensjonere vegkonstruksjoner mot trafikk- og klimapåkjenninger og planlegge forsterkningstiltak for utbedring av veg.

Tema på kurset: Materialparametre, nedbrytningsmekanismer, spenningsanalyser, dimensjoneringsmetoder, bæreevne og forsterking, samt laboratoriekurs.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Du skal ha kunnskap om bindemidler og proporsjoneringsmetoder for asfaltdekker, belastninger på og dimensjoneringsmetoder for vegkonstruksjoner, forsterkingsmetodikk.

Ferdigheter:

Du kan foreta valg av bindemiddel for asfaltdekker, proporsjonere asfalt ved hjelp av ulike metoder, dimensjonere vegkonstruksjoner mot trafikk- og klimapåkjenninger, planlegge forsterkningstiltak for utbedring av veg.

Kompetanse:

Du kan gjennomføre fornuftige valg av materialer for de ulike lagene/elementene i en vegkonstruksjon, dimensjonere vegkonstruksjoner til å motstå dagens og fremtidige endringer i klima og trafikkbelastning, forstå prinsippene for samvirke mellom nybygging, vedlikehold og forsterking av vegkonstruksjoner.

Læringsformer og aktiviteter

To samlinger på fire dager hver, med opphold mellom samlingene for selvstudium. Deler av dette kan bli gjennomført digitalt. Du skal i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene. Rapport fra laboratoriekurs skal godkjennes og karaktersettes, og teller 20 % på endelig karakter i emnet. Obligatorisk oppmøte på undervisning inkludert laboratoriekurs, og godkjente øvingsoppgaver. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Emnet undervises annethvert år, høsten 2024 og deretter 2026. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på undervisning
  • Godkjente innleveringsoppgaver

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen teller 80 % på sluttkarakteren. Rapport fra laboratoriekurs må være godkjent og teller 20 % på sluttkarakteren. Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning inkludert laboratoriekurs, og godkjente øvingsoppgaver. Ved gjentak kan skoleeeksamen gjennomføres som muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Veg, jernbane og transport (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag. I tillegg kreves det at emnet BA6057 Vegbygging eller tilsvarende er gjennomført og bestått for å ha tilstrekkelig faglig bakgrunn.

Kursmateriell

Kompendium, rapporter og notater. Pensum blir tilgjengelig digitalt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Veg, transport og geomatikk
  • Vegbygging
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 80/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU