course-details-portlet

BA6057 - Vegbygging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D
Øving 30/100
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer

Faglig innhold

Kursbeskrivelse

Geometrisk utforming (herunder sikt)
Drenering (herunder avrenning, dimensjonering, utforming)
Dimensjoneringsgrunnlag (herunder klima, grunnforhold, trafikk)
Materialteknologi (herunder bindemidler, steinmateriale, asfaltdekker, kvalitetskrav og –kontroll)
Laboratoriekurs

Læringsutbytte

Kunnskaper (kandidaten skal ha kunnskap om):

Grunnleggende prinsipper for planlegging og prosjektering av veger.
Linjeføring, utforming av veger og tilpasning til omgivelsene.
Egenskaper til vegbyggingsmaterialer.
Kvalitetskontroll av vegbyggingsmaterialer.
Ferdigheter (Kandidaten kan):

Konstruere en veglinje med god tilpasning til omgivelsene.
Vurdere styrke- og teleegenskaper til materialer som brukes i vegbygging.
Undersøke vegbyggingsmaterialers mekaniske egenskaper ved hjelp av laboratorieundersøkelser.
Dimensjonere og utforme et dreneringssystem.
Lage en kvalitetsplan for et veganlegg.
Kompetanse (Kandidaten kan):

Tilegne seg kunnskaper om de grunnleggende prinsippene for prosjektering av veger .
Kunne gjennomføre fornuftige valg av materialer for de ulike lagene/elementene i en vegkonstruksjon.
Kunne vurdere miljøkonsekvenser ved lokalisering og utforming av veger .
Undervisningsform
To samlinger på fire dager hver, med opphold mellom for selvstudium. Eksamen to-fire uker etter siste samling. Kandidatene skal i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene.

Læringsformer og aktiviteter

To samlinger på fire dager hver, med opphold mellom for selvstudium. Eksamen to-fire uker etter siste samling. Kandidatene skal i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på undervisning
  • Godkjente innleveringsoppgaver

Mer om vurdering

Skriftlig skole-eksamen. Eksamenskrav er obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Veg og jernbane (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Søkere må ha bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag. Søkere til emner som inngår i erfaringsbaserte masterprogram kan også realkompetansevurderes.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 30.11.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Øving 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Øving 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 70/100

Utlevering 21.04.2021

Innlevering 21.04.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU