course-details-portlet

BA6056 - Veg og jernbane, prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Tema for prosjektoppgaven kan være av utrednings- eller forskningskarakter, eller i tilknytning til samferdselsanlegg under planlegging, bygging eller drift. Studenten velger en aktuell problemstilling fra egen bedrift.

Arbeidet skal munne ut i en prosjektrapport. Prosjektarbeidet kan evt. utformes som et forprosjekt til masteroppgaven innen veg eller jernbane.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs kan deltakeren fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde gjennom vitenskapelige arbeidsmetoder

Etter fullført kurs kan deltakeren innhente kompletterende kunnskap gjennom registreringer, litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med teoretisk kunnskap

Etter fullført kurs kan deltakeren gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er et selvstendig prosjektarbeid med veiledning. I forbindelse med oppstart vil det ved tilstrekkelig antall på meldte bli vurdert å kalle inn til en samling med innføring i litteratursøk og skriving av vitenskapelige rapporter. Det henvises for øvrig til informasjonsmateriell angående mal for oppgaven, litteratursøk og skriving av vitenskapelige rapporter på NTNUs nettsider og Blackboard.
Studenten må inngå en samarbeidsavtale med bedriften oppgaven omhandler før oppstart.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Mer om vurdering

Prosjektoppgave. Dato for innlevering avtales med veileder.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Veg og jernbane (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Kurset er kun for studenter som har fullført fire hovedemner innen studieretning veg/jernbane og ønsker å bruke emnet som et valgemne inn i det erfaringsbaserte masterprogrammet. Søkere må ha bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag.

Kursmateriell

Avtales med faglærer etter tema for oppgaven.

Eventuelle kostnader til pensum må deltakeren dekke selv.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU