course-details-portlet

BA6000 - Geografisk informasjonsbehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/2 D
Skriftlig eksamen 1/2 4 timer D
Hjemmeeksamen 1/2 4 timer

Faglig innhold

Kurset vil gi deg en helhetsforståelse for behandling av geografisk informasjon. Du får en innføring i grunnleggende elementer som er basis for ulike kommersielle GIS-programmer og geografisk informasjonsbehandling generelt. Metoder for kartografisk presentasjon av geografisk informasjon vil også bli vektlagt.
- Geografiske informasjonssystemer (GIS)
- Datakilder og referansesystemer
- For-prosessering og analysemetoder i GIS
- Romlige algoritmer og datastrukturer
- Geografisk informasjon og Internet
- Datamodellering, UML
- Relasjonsdatabaser og SQL
- Web 2.0 og OpenSource GIS
- Topologi og modellering av uskarpe mengder (fuzzy-set)
- Nettverksanalyse og geometriske algoritmer
- Temporale GIS
- Grunnleggende kjennskap til satelitt-posisjonering
- Persepsjon, fargelære, visuelle variable
- Ulike karttyper: tematiske kart, sebare kart, lesekart, kommuniserbare kart, generelle kart og topografiske kart
- Informasjonsteori, kartografisk generalisering
- Digitale terrengmodeller
- Dynamiske kart og multimedia kart
- Web kart
- Datakvalitet - usikkerhet
- 3D visualisering av geografisk informasjon
- Åpen og fri GIS programvare

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført kurs skal deltakerne ha kunnskap om:
- De mest aktuelle kartprojeksjonene og referansesystemene for geografisk informasjon i Norge
- Hvordan stedfestet informasjon kan samles inn
- "Norge Digitalt" og aktuelle geografiske data som finnes der
- Hvordan raster-baserte og vektorbaserte metoder for håndtering av geografisk informasjon fungerer
- Hvordan ulike typer data kan benyttes til ulike typer analyse
- Metoder som kan benyttes for å presentere geografisk informasjon på en god måte.
- Metoder for håndtering av geografisk informasjon ved hjelp av uskarpe mengder
- Relevant teknologi til formidling av geografisk informasjon på nett
- Metoder for å organisere ulike topologiske sammenhenger mellom objekter
- Sentrale algoritmer for håndtering av geografisk informasjon
- Informasjonsteori i forbindelse med kartografisk kommunikasjon
- Hvordan man teknologisk og kartografisk skal kunne lage gode web-kart.
- Metoder for multimedia og animasjoner i forbindelse med kart
- 3D GIS og nettverksanalyse
Ferdigheter
Etter fullført kurs skal deltakerne kunne å:
- Med utgangspunkt i data fra Norge Digitalt håndtere data i et geografisk informasjonssystem, beherske riktig bruk av referanse systemer, utføre analyse og lage gode kartografiske presentasjonen for å illustrere resultater.
- Velge formålstjenlig datastruktur til ulike formål og kunne bruke denne for lagring av geografiske objekter
- Lage Web-baserte kartvisninger
- Benytte viktigeste funksjonene i applikasjoner som ArcGIS, QGIS og IDRISI
Generell kompetanse
Etter fullført kurs skal deltakerne kunne:
Se nytten av ulik bruk av geografisk informasjon (og systemer) innen eget fagområde
Håndtere geografisk informasjon i forbindelse med eget fagområde.
Datateknisk håndtering av geografisk informasjon.

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske samlinger á fem dager ved NTNU i Trondheim. Vi legger opp til fire timer forelesning og to timer øving pr dag. Mellom de to kursukene vil deltakerne jobbe med et prosjekt som har som mål å knytte kunnskapen man har tilegnet seg opp mot situasjonen på egen arbeidsplass. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte

Mer om vurdering

Skriftlig firetimers eksamen. Sluttkarakteren settes ut fra prosjektarbeid (50%) og eksamen (50%).
Eksamenskrav: 80% oppmøte på samlinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier - Fakultet for ingeniørvitenskap (EMNE/IV)
Veg og jernbane (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realfagskompetanse.

Kursmateriell

Heywood, Cornelius and Carver: An Introduction to geographical information systems. Diverse kompendier. Dataverktøy el. programvare som benyttes: ArcMap, IDRISI, QGIS, MapBox Studio.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 1/2 D 08.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/2 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/2 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU