course-details-portlet

BØKLED4 - Bacheloroppgave -Økonomi, ledelse og bærekraft

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Studentene velger primært oppgaver fra en portefølje sammensatt av temaer fra næringslivsaktører eller faglig ansatte ved NTNU. Der regionalt næringsliv initierer oppgaver som krever fysisk, stedlig samarbeid, vil campusstudenter og deltidsstudenter som bor i regionen prioriteres. Prosjekter initiert av studentene selv i samråd med ekstern oppdragsgiver kan også godkjennes, og dette er gjerne spesielt aktuelt for deltidsstudenter som jobber utenfor campus.

Prosjektene skal ta utgangspunkt i emneportefølje fra eget studieprogram.
Det åpnes likevel for at studenter fra studieretninger innen ingeniørfag eller teknologidesign og ledelse kan være deltager på grupper, så lenge prosjektene velges innenfor øk.led. området.Det kan være behov for enkelte tilpasninger for å møte forutsetninger i øvrige emnebeskrivelser, men dette vil bli tatt hand om.

Læringsutbytte

Bacheloroppgaven avslutter kandidatens studieprogram og skal integrere viktige deler av emneporteføljens faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg følgende:

Kunnskaper
-kunnskap om teori innen en selvvalgt del av sitt fagområde
-kunnskap om vitenskapelig metodisk arbeid
-kjenne til forskning- og/eller utviklingsarbeid innenfor valgt fagområde

Ferdigheter:
-kunne utarbeide, avgrense og gå i dybden på konkrete problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i teoretisk og empirisk materiale
-kunne analysere og reflektere over eget materiale og komme fram til en konkret løsning på problemstillingen
-kunne identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen
-kunne å gjennomføre, dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

Generell kompetanse:
-ha innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske utfordringer av relevans for problemstillingen
-ha bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser i et helhetlig perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har ingen ordinær undervisning, men det tilbys noen korte samlinger for å dele relevant informasjon som er aktuell for alle studenter.

Studenter skal arbeide i grupper på primært 3 deltagere, -unntaksvis 2, og tilbys inntil 7 timer veiledning pr prosjekt, med tillegg av tilbakemelding på ett utkast. Veiledning tilbys på norsk eller engelsk.

Studenter på deltidsstudiet oppfordres til å jobbe i grupper på 2 eller 3, men kan innvilges tillatelse til å jobbe alene, dersom søknad med begrunnelse framsettes.

Obligatoriske arbeidskrav:
Søknad om tildeling av prosjektide og gruppesammensetning
Prosjektplan/ forskningsskisse
Logg
Individuelt refleksjonsnotat
Poster

I tillegg:
Muntlig presentasjon er en del av emnets vurderingsform, og campusstudentene har obligatorisk frammøte under alle dagene presentasjonene foregår.
Deltidsstudenter må som et mimimum være tilstede hele den dagen de selv har framføring.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav-se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Utfyllende om vurderingsform:
Skriftlig rapport inkl. norsk og engelsk sammendrag. Rapporten må være underskrevet av alle deltagerne i gruppen og levert innen oppsatt frist for å bli vurdert.

I tillegg skal det gjennomføres en muntlig presentasjon av prosjektet, og på bakgrunn av denne, kan sensoratet justere en foreløpig karakter på det skriftlige arbeidet med en karakter opp eller ned, og endelig karakter fastsettes. Det kreves at skriftlig rapport skal være bestått (bedre enn F) for at studentgruppen/studenten kan fremstille seg for muntlig presentasjon.

Hvert prosjekt vurderes av to sensorer, hvorav minst en sensor er ekstern.

Forøvrig vises til retningslinjer for gjennomføring av emnet, som vil bli presentert og arkivert i emnerom på Blackboard ved oppstart.

Utfyllende om kontinuasjon:
Ved ikke bestått bacheloroppgave gis det anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester. Her tilbys inntil 5 timer veiledning.

Ved behov for ytterligere forsøk, må kandidaten/e levere helt ny oppgave og følge ordinær prosedyre for emnet på kontinuasjonstidspunktet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Forkunnskapskrav

Innen 01.09 det studieåret bacheloroppgaven skal påbegynnes, må kandidaten ha bestått minimum 105 studiepoeng slik:

For studenter på heltid skal disse studiepoengene være fra 1.-4. semester og inkludere bestått eksamen i REA1151 Matematikk for økonomer (7,5 ECTS), REA1152 Statistikk for økonomier (7,5 ECTS) og SMF2292 Samfunnsvitenskapelig metode (7,5 ECTS).

For studenter på fleksibelt løp skal disse studiepoengene være fra 1.-6. semester og inkludere bestått eksamen i samme emner som nevnt over.

Kursmateriell

Faglige læremidler avhengig av oppgavens tema.

 Anbefalte metode-, forsknings- og vitenskapelige læremidler:
- A. Johannessen, L. Christoffersen og P. A. Tufte. Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag, ISBN: 9788279353195
- R. Hammervold. En kort innføring i SPSS: Anvendelser innen multivariate statstikk. ISBN: 9788251928847
- M. Stene. Vitenskapelig forfatterskap. ISBN: 9788246300252
- H. Westhagen m.flere. Prosjektarbeid: Utviklings- og endringskompetanse. ISBN: 9788205383616
 

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave (1) 100/100 A

Utlevering 10.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Muntlig: 7.-9. juni
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU