course-details-portlet

AV600217 - Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 3 uker A

Faglig innhold

i lever i en tid med store og raske skifter. Ny teknologi endrer måten vi utfører vårt arbeid og driver forretning på.
Endringer i teknologiske muligheter åpner for nye og radikale endringer i hvordan næringslivet tilbyr, levere og skaper verdier for sine kunder.
Parallelt med den teknologiske utviklingen er det gjennom internasjonale fora inngått forpliktende avtaler med ambisiøse mål for utslipp av klimagasser og bærekraftig industriproduksjon. Grønn vekst, digitalisering og nye forretningsmodeller gir store muligheter for eksisterende og ny norsk industri. I denne situasjonen vil det gi bedrifter et konkurransemessig fortrinn å kunne dokumentere bærekraftig produksjon og å kunne håndtere nye forretningsmodeller. Det å kunne styrke en kultur for innovasjon i hver enkelt bedrift vil være sentralt i denne overgangen. På samme måte vil kjennskap til drivere og hindringer for en slik utvikling være sentrale element i bedriftens arbeid med strategi for innovasjon.Tema:
Megatrender og strategisk foresight
Digital transformasjon
Disruptive skifter og omstillingsevne
Innovasjonskultur
Tjenesteinnovasjon
Nye forretningsmodeller og grønn vekst
Drivere og hindringer for nye forretningsmodeller
Verktøy for arbeid med nye forretningsmodeller

Læringsutbytte

Kunnskap
Kunnskap om samspillet mellom teknologisk utvikling og fremvoksende trender.
Kunnskap om nye forretningsmodeller og grønn vekst
Kunnskap om ulike system for dokumentasjon av bærekraftig produksjon og forretningskonsepter

Ferdigheter
Kunne analysere og forholde seg kritisk til fremvoksende trender.
Kunne analysere ulike forretningsmodeller og ulike faktorer som påvirker grønn vekst.
Kunne identifisere drivere og hindringer i utviklingen av nye forretningsmodeller

Generell kompetanse
Kan anvende sine kunnskaper på området til å ta strategiske beslutninger om valg av teknologi og forretningsmodeller.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager.
Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case.
Det forventes at deltagerne arbeider med fagstoffet og den egendefinerte problemstillingen som utgjør eksamen mellom og under samlingene.

Dersom noen er forhindret fra å kunne møte på deler av samlingene, vil dette kunne kompenseres ved å utføre et ekstra arbeidskrav knyttet til den aktuelle samlingens innhold.
Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen etter siste samling.

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen med ca. tre ukers innleveringsfrist. Eksamen skal fortrinnsvis skrives i grupper på inntil tre medlemmer. Hjemmeeksamen er en oppgave med egendefinert problemstilling med utgangspunkt i et sentralt tema i kurset (maks. 8000 ord). Oppgaven kan påbegynnes ved kursstart.

Eksamenskrav: Det er krav til oppmøte på samlingene og godkjente gruppeoppgaver/ case. Dersom noen er forhindret fra å kunne møte på deler av samlingene, vil dette kunne kompenseres ved å utføre et ekstra arbeidskrav knyttet til den aktuelle samlingens innhold.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved IIF (514IM)
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

høyere utdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) og minst to års relevant arbeidserfaring.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU