course-details-portlet

ARK1001 - Introduksjon til arkeologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 30/100 6 timer
Hjemmeeksamen 70/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet gir en generell innføring i arkeologifaget, som vitenskapelig disiplin og praksisfelt. Det legges vekt på fagets historie og bakgrunn, utvikling, og situasjonen i dag. Emnet inkluderer besøk til museets utstillinger og «hands-on» studier av arkeologiske gjenstander. Det arrangeres også arkeologiske ekskursjoner i Trondheims nærområde og praktiske forsøk med VR teknologier, hvor studenter for eksempel kan besøke feltlokaliteter som ikke kan nås fysisk. Emnet gir også en oversikt over de vanligste naturvitenskapelige metodene som benyttes i arkeologien. Kurset vektlegger teoretisk rammeverk og grunnleggende metodologi, kildemateriale, arbeidsmåter og tolkninger av fortiden med utgangspunkt i materiell kultur, samt forholdet mellom arkeologisk forskning og dagens samfunn. Emnet gir et kulturhistorisk riss med fokus på Norge og Midt-Norge. Studentene vil gjennom undervisningen få innsyn i landskapshistorie og landskapstyper i regionen. Studentene skal lære å gjenkjenne viktige arkeologiske kulturminner. Materialkurset vil omhandle redskapstyper, råstoff og typologi, og gi en innføring i hvordan arkeologiske gjenstander klassifiseres. Emnet omfatter en oversikt over norsk kulturminneforvaltning; oppbygging og regelverk, prioriteringer og praksis, med spesielt fokus på arkeologiske kulturminner.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • kan beskrive og diskutere ulike definisjoner av arkeologi som en disiplin og praksis i dagens samfunn
 • kan gjøre rede for og diskutere forholdet mellom kunnskapsteoretiske perspektiver og arkeologiske analyser og slutninger
 • kan gjøre rede for og diskutere grunntrekkene i arkeologiens forskningshistorie
 • kan gjøre rede for og diskutere ulike tematiske perspektiver på arkeologi som disiplin og praksis
 • kan beskrive og kritisk vurdere anvendelsen av basale analyse- og daterings-metoder i dagens arkeologi
 • har kjennskap til hovedtrekk i utviklingen av klima, landskap, flora og fauna i Skandinavia etter siste istid
 • har kjennskap til hovedtrekk i norsk og spesielt midtnorsk kulturhistorie fra istiden og frem til historisk tid
 • kan gjenkjenne og beskrive hovedtrekk i materiell kultur og kulturminnetyper i de arkeologiske periodene
 • har basal kunnskap om råstofftyper og nedbrytning i arkeologiske objekter
 • har bred kunnskap om hovedtrekkene i norsk kulturminneforvaltning og regelverk ifht. arkeologiske kulturminner

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan forstå og presist anvende grunnleggende arkeologiske fagterminologi
 • kan planlegge og gjennomføre selvstendige skriftlige arbeidsoppgaver
 • kan søke opp og kritisk vurdere faglitteratur om arkeologisk tematikk
 • kan formidle og diskutere arkeologiske fakta og konsepter til lærere og medstudenter skriftlig og muntlig
 • har bred kunnskap om utvalgte feltarkeologiske metoder

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, materialkurs og feltøvinger/ekskursjoner samt øvingsoppgaver. Vurderingsformen er både skriftlig hjemmeeksamen og hjemmeoppgave, som vektes hhv 30/70.

Det kreves to godkjente øvingsoppgaver for å kunne gå opp til eksamen.

For å kunne avlegge eksamen i emnet, kreves oppmøte til minimum 3/4 av undervisningen.

Øvingsoppgaver gis bare i det semester det gis undervisning i emnet, men de er gyldige både i dette og påfølgende semester. Både skriftlig eksamen og hjemmeoppgave må være bestått samme semester, og det blir satt én samlet karakter. Ved stryk må begge deler tas opp igjen.

Obligatoriske aktiviteter

 • 2 øvingsoppgaver
 • 75% oppmøte på undervisning og ekskursjoner

Mer om vurdering

Både skriftlig eksamen og hjemmeoppgave må være bestått samme semester. Det gis karakter på de enkelte delene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene være bestått. Ved stryk må begge deler tas opp igjen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkeologi (BARK)
Kulturminneforvaltning (BKULMI)

Forkunnskapskrav

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester eller godkjent obligatorisk aktivitet tidligere semester. Krever opptak til bachelorprogrammet i arkeologi eller kulturminneforvaltning.

Kursmateriell

Det utgis hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler. Det vil bli laget kompendier.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFARK111 7.5 HØST 2015
ARK1120 15.0 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kulturminneforvaltning
 • Arkeologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU