course-details-portlet

AI303700 - Tverrfaglig innovasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 40/100 20 minutter E
Mappe 60/100

Faglig innhold

Kurset har fokus på utvikling av ferdigheter for arbeid med innovasjon i tverrfaglige team og i ulike kontekster. Gjennom faget vil studentene få innsikt og praktisk erfaring med produkt- og tjenesteutvikling. En sentral del av faget vil være å bygge en forståelse for egen rolle i innovasjonsprosesser, både som deltaker og prosessleder.

Studentene vil i faget utføre flere mindre mulighetsstudier for forretningsidéer, der idéene vil ha sitt utspring fra problemstillinger i næringsliv, samskaping i offentlig sektor og entreprenørskap.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om produkt- og tjenesteutvikling. Etter gjennomført kurs, skal studentene ha innsikt i hva som legger et godt grunnlag for å lykkes med arbeid i tverrfaglige team, samt ha innsikt i særtrekk til ulike kontekster for innovasjonsprosesser.

Ferdigheter:

Studentene skal ha praktisk erfaring med å delta i en produkt- og tjenesteutvikling i tverrfaglige team. Studentene skal videreutvikle ferdigheter for samarbeid og prosessledelse og kunne reflektere godt rundt egen rolle i team og innovasjonsprosesser. I kurset vil studentene få bruke sine ferdigheter innen forretningsutvikling i tverrfaglige innovasjonsprosesser.

Kompetanse:

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne både delta i og lede tverrfaglige innovasjonsprosesser. Studentene ventes å ha god forståelse for hvordan man legger til rette for godt samarbeid og endringsprosesser, samt hvordan de kan bringe sin innsikt om forretningsutvikling inn i tverrfaglige team.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, prosjektarbeid i grupper, veiledning og presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Mappevurdering (60%) og muntlig eksamen i grupper (40%). Mappen kan inneholde opp til fire deler, og flere detaljer vil bli spesifisert ved semesterstart. Utsatt eksamen blir bare satt opp for den muntlige delen, ikke mappen. Alle elementene i mappen må gjøres opp igjen ved neste ordinære eksamen, inkludert obligatoriske arbeidskrav. Dersom en student vil forbedre sin karakter, så må begge eksamensvurderinger tas på nytt.

Obligatorisk arbeidskrav:

Det er obligatorisk oppmøte på deler av undervisningen, i tillegg er det en obligatorisk muntlig gruppepresentasjon. Detaljer om hvilke forelesningstimer som er obligatoriske vil bli spesifisert ved semesterstart, samt dato for gruppepresentasjon.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 40/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 40/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU