course-details-portlet

AAR4993 - M.Sc. i bærekraftig arkitektur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

En masteroppgave er i stor grad et selvstendig arbeid der kandidaten demonstrerer sin evne til å utvikle et arkitektonisk verk eller en forskningsbasert oppgave. Det er altså to veier til en master (M.Sc.) i bærekraftig arkitektur:

1) Arkitekturprosjekteringsoppgave (tegninger, modeller, tekst) eller

2) Forskningsbasert oppgave (rapport i tekstform).

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten...

 • har avansert kunnskap om bærekraftig arkitektur som kunnskapsfelt; dens teori og historie så vel som dens tekniske, vitenskapelige, sosiale og kulturelle grunnlag, og kan anvende denne kunnskapen i eget arkitektonisk design- eller forskningsarbeid.
 • har avansert estetisk og teknisk forståelse og kan anvende denne kunnskapen i eget arkitektonisk arbeid eller i forskningsartikler. - har avansert erfaringskunnskap om forholdet mellom arkitektoniske representasjoner på ulike abstraksjonsnivåer, og bygd arkitektur, byer og tettsteder som er i bruk over tid.
 • har avansert kunnskap om bioklimatisk design, passive klimatiseringsstrategier, livssyklusvurdering, nullutslippsbygg og integrert energidesign. Ferdigheter: Kandidaten...
 • kan gi form til arkitektur og/eller nabolag på høyt internasjonalt arkitektonisk nivå gjennom kunstneriske og vitenskapelige undersøkelser, konseptutvikling og arkitektonisk utforming i relevante formater -er i stand til å strukturere og utvikle et vitenskapelig forskningsarbeid knyttet til til toppmoderne kunnskap og pågående forskningsaktiviteter.
 • er opplært i bruk av arkitektoniske metoder, verktøy og uttrykk, og kan anvende disse i arkitektonisk utforming, bydesign og/eller forskning, målrettet, faglig og eksperimentell.
 • kan kritisk vurdere og gjenkjenne kvalitet i arkitektoniske arbeider, byer, prosjekter og byplaner, også i eget arbeid, og benytte seg av slike vurderinger i eget arkitektonisk arbeid. Generell kompetanse: Kandidaten...
 • tar selvstendig ansvar for egen læring og faglig utvikling og evner å anvende sine kunnskaper på nye felt.
 • evner å reflektere kritisk og etisk over eget arkitektonisk utforming eller forskningsarbeid, skape nye forståelsesrammer og fravike konvensjoner etter kritisk overveielse.
 • er i stand til å formidle arkitektonisk arbeid, både design og forskning, inkludert eget og andres arbeid til spesialister så vel som til allmennheten på profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng.
 • relaterer sin faglige kompetanse og engasjement til sentrale samfunnsspørsmål.
 • kan selvstendig og kritisk bruke kunnskapen som er tilegnet gjennom masterstudiet i forsknings- eller arkitektoniske designprosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt arbeid med veiledning.

Mer om vurdering

Masteroppgaven kan utføres:

1) Individuelt

2) I grupper på to studenter med individuell bedømmelse

3) I grupper på to studenter med felles bedømmelse.

Alle studenter har krav på å få utføre masteroppgaven individuelt. I oppgaveform 2 skal den enkelte students bidrag kunne klart identifiseres. Studentene kan velge oppgaveform 2 eller 3 hvis de selv setter sammen gruppen og veileder for gruppen godkjenner dette.

Språk

Som hovedregel skal masteroppgaven skrives på engelsk. Norsk som språk kan unntaksvis benyttes, etter søknad til programleder og etter avtale med studentens veileder.

Alle studenter skal inngå en kontrakt med hovedveilederfør arbeidet med oppgaven starter. Ved utførelse av gruppearbeid skal dette samarbeidet noteres i kontrakten.

En eksterne sensoren vil lese og gå igjennom det innleverte materialet i løpet av ukene mellom innleveringsfristen og den endelige presentasjonen.

I presentasjonen av arbeidene sine kan studentene følge en standard disposisjon, inkludert en kort introduksjon av emnet, en kort state-of-art analyse, en forklaring på oppgavens omfang og metodikken som er brukt for å nå resultater som presenteres og diskuteres før konklusjonen.

I løpet av eksamen vil moderatoren be den eksterne sensoren om å starte en akademisk diskusjon i dialog med studenten, med veiledere og andre lærere til stede. Sensoren gir sin tilbakemelding på oppgaven og gir studenten muligheten til å svare på spørsmål eller betraktninger sensor måtte ha.

Etter presentasjonene møtes sensorer og veiledere for å diskutere og sette karakter på oppgavene. Sensor og veileder fastsetter karakter sammen, sensor har siste ord. Sensoren er ansvarlig for å skrive en liten tilbakemelding og begrunnelse for gitt karakter.

Ved evaluering av oppgaven bruker evalueringskomiteen NTNU-karakterskalaen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sustainable Architecture (MSSUSARC)

Forkunnskapskrav

Alle obligatoriske emner som inngår i masteren i bærekraftig arkitektur må være bestått (90 studiepoeng). Fakultetet kan godta at maksimalt ett emne på 7,5 studiepoeng gjenstår forutsatt at dette emnet ikke anses å være essensiellt for å starte arbeidet med masteroppgaven.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Byggekunst, historie og teknologi
 • Arkitektur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU