course-details-portlet

AAR4992 - Masteroppgave i eiendomsutvikling og -forvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter masteroppgave i Eindomsutvikling og -forvaltning med samlet 30 studiepoeng. Oppgaven bygger på gjennomført emne AAR4874 - Teori og metoder for masterroppgaver (7,5 sp) der studentene har levert en prosjektrapport med et utkast til bakgrunn, problemstilling, teorigrunnlag / teoretisk rammeverk og forskningsmetoder. Masteroppgaven skal dekke bakgrunn for problemstillingen, forskningsspørsmål eller hypoteser, teorigrunnlaget og aktuelle modeller i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, forskningsdesign og vitenskaplige metoder. Det skal videre forklares hvordan datainnsamling, analyser og drøftinger er gjennomført og gir grunnlag for beskrivelse av funn, resultat og konklusjoner. Masteroppgaven skal tilfredstile NTNUs krav til god struktur, form, språk og bruk av referanser.

Læringsutbytte

KUNNSKAP - kandidaten - har inngående kunnskap og spesialisert innsikt om teori og metoder for å gjøre undersøkelser innen relevante tema innen Eiendomsutvikling og -forvaltning FERDIGHETER -kandidaten - har inngående ferdigheter til formulere problemstilling og forskningsspørsmål, og se sammenhengen mellom problemstilling, teori og metode - kan vurdere relevant metodebruk og bruke kvantitative og kvalitative metoder i arbeidet med masteroppgaven - kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder knyttet til tema og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer - kan gjennomføre et selvstendig, større prosjektarbeide under veiledning og i tråd med god praksis GENERELL KOMPETANSE - kandidaten - har generell kompetanse innen det å utarbeide en arbeidsplan for prosjektet og lage en disposisjon for masteroppgaven. - kan arbeide selvstendig med innsamling av data og annen informasjon, bearbeiding og analyse av data og funn av både kvalitativ og kvantitativ karakter - har inngående kompetanse i å vurdere og drøfte funn basert på en datainnsamling, og kunne trekke selvstendige konklusjoner og oppsummere resultatene fra arbeidet med masteroppgaven - kan bruke relevante fagtermer og –faguttrykk knyttet til masteroppgaven på en profesjonell og vitenskapelig måte og formidle resultatene fra selvstendig arbeidet på en strukturert og klar måte både til eksperter og til allmenheten

Læringsformer og aktiviteter

Emnet skal gjennomføres som individuelt prosjektarbeid eller som et samarbeid mellom to studenter. Det blir arrangert seminar omkring rapportskriving og aktuelle tema i prosjektarbeidet, og drøfting av studentene sine prosjekter. Innlevering av skriftleg prosjektoppgave.

Mer om vurdering

Vurdering skjer på grunnlag av innlevert masteroppgave. Dersom det er to kandidater som har jobbet sammen om oppgaven, kan vurderingen skje på følgende måter; - Oppgaven betraktes som et felles arbeide hvor begge får samme karakter, eller - Kandidatene får individuell karakter. Den enkeltes bidrag skal i dette tilfelle være klart definert

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MAEIENDOM)

Forkunnskapskrav

Bestått første 3 semestre av det 2 årige masterprogrammet i eiendomsutvikling og -forvaltning.

Kursmateriell

Selvvalgt litteratur

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU