course-details-portlet

AAR4990 - Masteroppgave i arkitektur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten …

- har avansert kunnskap om arkitekturen som kunnskapsfelt; dens teori og historie, samt dens tekniske, naturvitenskapelige, samfunnsmessige og kulturelle grunnlag, og kan anvende denne kunnskapen i eget arkitektarbeid.

- har avansert estetisk og praktisk forståelse (taus kunnskap) og kan anvende denne kunnskapen i eget arkitektarbeid.

- har avansert erfaringsbasert kunnskap om forholdet mellom arkitektfaglige representasjoner på ulike abstraksjonsnivå og konkret bygd arkitektur, byer og tettsteder som er i bruk over tid.


FERDIGHETER

Kandidaten …

- kan gi form til arkitektur og/eller byer/tettsteder på et internasjonalt arkitektfaglig nivå gjennom kunstnerisk og vitenskapelig undersøkelse, idéutvikling og prosjektering i relevante format – og/eller gjennom utvikling av arkitektonisk kunnskapsteori.

- behersker arkitekturfagets arbeidsmetoder, verktøy og uttrykksformer og kan anvende disse i arkitekturprosjektering, byforming og/eller forskning på en målrettet, profesjonell og eksperimenterende måte.

- kan vurdere kritisk og gjenkjenne kvalitet i arkitektoniske verk, byer, prosjekter og planer, inklusive i egne arbeider, og trekke veksler på slike vurderinger i eget arkitektarbeid.


GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten …

- tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt.

- kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid, skape nye forståelsesrammer og fravike konvensjoner etter kritisk overveielse.

- kan formidle arkitektarbeid, eget og andres, både til spesialister og til allmennheten, på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng.

- knytter sin faglige kompetanse og engasjement til viktige samfunnsspørsmål.

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven utgjør 30 sp og utføres normalt i 10. semester. Informasjon om gjennomføring av masteroppgaven og forberedelser til denne, gjøres i det foregående semesteret slik at kandidater må melde seg til undervisning i AAR4990 også i semesteret før de skal levere masteroppgaven.

Mer om vurdering

Masteroppgaven kan utføres:

1) Individuelt
2) I grupper på to studenter med individuell bedømmelse
3) I grupper på to studenter med felles bedømmelse

Alle studenter har krav på å få utføre masteroppgaven individuelt. I oppgaveform 2 skal den enkelte students bidrag kunne klart identifiseres.

Studentene kan velge oppgaveform 2 eller 3 hvis de selv setter sammen gruppen og veileder for gruppen godkjenner dette.

Ved utførelse i gruppe skal studentene på forhånd inngå en skriftlig avtale om forholdet. Avtalepartene er studentene i gruppen og veileder. Det skal benyttes egne skjemaer i disse tilfellene.

Krav til innlevert materiale og sensorveiledning finnes på Blackboard som pdf "Handbok for diplom". Det forventes at både masterstudenter, programråd og insituttlederene for IAP og IAT, veiledere ved begge institutt og inviterte sensorer har lest håndboka for diplom. Koordinator formidler denne til studentene på Blackboard og IAP/IAT som pdf i forbindelse med sensur.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minst ett prosjektemne (15 studiepoeng) skal inngå i emnekretsen for 5. årskurs.

Hovedregelen er at alle emner i emnekretsen skal være bestått. Etter søknad, kan maksimalt ett emne på 7,5 studiepoeng gjenstå. Forutsetningen er at det gjenstående emnet ikke vurderes vesentlig for gjennomføringen av masteroppgaven.

12 uker obligatorisk arbeidslivserfaring må være godkjent.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 07:00

Innlevering 16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU