course-details-portlet

AAR4908 - Selvprogrammert frittstående emne 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Emnet gir studenten mulighet til selv å velge et tema for studium innenfor arkitekturens kunnskaps- og ferdighetsfelt i samarbeid med en veileder fra ett av arkitekturinstituttene. Veilederen må være førsteamanuensis eller professor.

Studenten må etablere avtale med veileder i god tid og formulere en beskrivelse av oppgave/læringsaktiviteter. Beskrivelsen skal dessuten inneholde oversikt over kursmateriell, framdriftsplan, hyppighet på veiledning og foreløpig oversikt over arbeider som planlegges levert til eksamen.

Veileder må godkjenne og signere på at det beskrevne opplegget er i samsvar med læringsutbyttebeskrivelsen til emnet. Studenten må sende godkjent og signert beskrivelse til fakultetet senest en uke før søknadsfrist for oppmelding i emner. Veileder skal sørge for sensur i samme semester.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten ...
- har avansert kunnskap innenfor arkitekturens kunnskapsfelt og kan anvende denne kunnskapen i eget arkitektarbeid.

Ferdigheter:

Kandidaten ...
- behersker flere av arkitekturfagets arbeidsmetoder, verktøy og uttrykksformer.
- kan orientere seg i forsknings- og utviklingsarbeid innen faget og anvende slik kunnskap i eget arkitektarbeid.

Generell kompetanse:

Kandidaten ...
- tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt.
- kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid og skape nye forståelsesrammer.
- kan formidle arkitektarbeid på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Avgjøres av student og veileder før oppstart. Se avsnittet Faglig innhold.

Emnet stiller store krav til studentens planlegging av egne læringsaktiviteter og til selvstendig arkitektarbeid under veiledning.

Mer om vurdering

Det innleverte arbeidet utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Ved ordinær eksamen kan studenten få tilbud om å presentere arbeidet muntlig for sensor. Den muntlige presentasjonen i seg selv inngår ikke som del av vurderingen. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Arkitektur, etter- og videreutdanning (ARAEVU)
Diverse studier AD-fakultetet (ABDIV)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnleggende arkitekturstudier ved NTNU eller tilsvarende.

Kursmateriell

Avgjøres av student og veileder før oppstart. Se avsnittet Faglig innhold.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Fakultet for arkitektur og design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Øving 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Øving 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU