course-details-portlet

AAR4903 - Arkitekturprosjektering av store bygninger - teori og metode 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Funksjonsanalyse og programmering utgjør viktig elementer i prosjekteringsfaget. En grundig analyse av reelle behov ved prosjektoppstart skal gi rammer for riktig ressursbruk og fokus i prosjekteringen.Det faglige innholdet går ut på øvelse i kritisk tenkning og hvordan stille spørsmål. Det øves på å beholde et åpent sinn og et nøytralt ståsted. Man studerer progammer og designmetoder med utgangspunkt i konkrete arkitektoniske eksempler (case-studier). Det kan være aktuelt å samarbeide om noen kunnskapselementer med andre emner som undervises parallellt.

Læringsutbytte

KUNNSKAPKandidaten har …- avansert kunnskap knyttet til aktuell tematikk for prosjektoppgaven(e) i emnet "AAR4602 Arkitekturprosjektering av store bygninger 2".- detaljert kunnskap om utvalgt arkitektur og/eller planer av høy kvalitet.- avansert erfaringsbasert kunnskap om forholdet mellom arkitektfaglige representasjoner i ulike format og arkitektur og/eller byer og tettsteder som er i bruk over tid.FERDIGHETERKandidaten …- kan vurdere kritisk og gjenkjenne kvalitet i arkitektur og/eller planer og trekke veksler på slike vurderinger i eget arkitektarbeid.- kan formulere en akademisk tekst om arkitektur.- kan orientere seg i forsknings- og utviklingsarbeid innen faget.GENERELL KOMPETANSEKandidaten …- tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt.- kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid og skape nye forståelsesrammer.- kan formidle arkitektarbeid på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng.- knytter sin faglige kompetanse og engasjement til viktige samfunnsspørsmål.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil bestå av forelesninger, seminarer og gjennomgåelser av obligatoriske øvinger. Det kan bli lagt opp til en frivillig ekskursjon for å innhente informasjon om aktuelle arkitektur på stedet. Studenter som velger å delta bekoster egne reiseutgifter. Studenter som ikke velger å delta, får et likeverdig læringsutbytte ved at de skal innhente og behandle informasjon fra alternative kilder mens ekskursjonen pågår.

Mer om vurdering

Øvingsoppgaven(e) er obligatoriske og utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Ved ordinær eksamen vil studentene kunne få tilbud om å presentere det avsluttende øvingsarbeidet muntlig for sensor. Den muntlige presentasjonen i seg selv inngår ikke som del av vurderingen. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnleggende arkitekturstudier ved NTNU eller tilsvarende. Emnet forutsettes tatt i kombinasjon med "AAR4602 Arkitekturprosjektering av store bygninger 2" i samme semester.

Kursmateriell

Opplyses ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU