course-details-portlet

AAR4870 - Arkitekturprosjektering av store bygninger - teori og metode 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Funksjonsanalyse og programmering utgjør viktig elementer i prosjekteringsfaget. En grundig analyse av reelle behov ved prosjektoppstart skal gi rammer for riktig ressursbruk og fokus i prosjekteringen.Det faglige innholdet går ut på øvelse i kritisk tenkning og hvordan stille spørsmål. Det øves på å beholde et åpent sinn og et nøytralt ståsted. Man studerer progammer og designmetoder med utgangspunkt i konkrete arkitektoniske eksempler (case-studier). Det kan være aktuelt å samarbeide om noen kunnskapselementer med andre emner som undervises parallellt.

Læringsutbytte

KUNNSKAP Kandidaten har … - avansert kunnskap knyttet til aktuell tematikk for prosjektoppgaven(e) i emnet "AAR4500 Arkitekturprosjektering av store bygninger 1". - detaljert kunnskap om utvalgt arkitektur og/eller planer av høy kvalitet. - avansert erfaringsbasert kunnskap om forholdet mellom arkitektfaglige representasjoner i ulike format og arkitektur og/eller byer og tettsteder som er i bruk over tid. FERDIGHETER Kandidaten … - kan vurdere kritisk og gjenkjenne kvalitet i arkitektur og/eller planer og trekke veksler på slike vurderinger i eget arkitektarbeid. - kan formulere en akademisk tekst om arkitektur. - kan orientere seg i forsknings- og utviklingsarbeid innen faget. GENERELL KOMPETANSE Kandidaten … - tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt. - kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid og skape nye forståelsesrammer. - kan formidle arkitektarbeid på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng. - knytter sin faglige kompetanse og engasjement til viktige samfunnsspørsmål og bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil bestå av forelesninger, seminarer og gjennomgåelser av obligatorisk oppgave. Det kan bli lagt opp til en frivillig ekskursjon for å innhente informasjon om aktuelle arkitektur på stedet. Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om det gjennomføres frivillig ekskursjon. Studenter som velger å delta bekoster egne reiseutgifter. Studenter som ikke velger å delta, får tilbud om tilfredsstillende alternativt undervisningstilbud ved at de skal innhente og behandle informasjon fra alternative kilder mens ekskursjonen pågår.

Mer om vurdering

Oppgaven(e) er obligatorisk(e) og utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Utsatt eksamen avholdes tidlig i påfølgende semester etter avtale med emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnleggende arkitekturstudier ved NTNU eller tilsvarende. Emnet forutsettes tatt i kombinasjon med "AAR4500 Arkitekturprosjektering av store bygninger 1" i samme semester.

Kursmateriell

Opplyses ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU