course-details-portlet

AAR4832 - Climate and Built Form

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette kurset er en forutsetning for og støtter og underbygger designkurset AAR4532, men kan også tas som et frittstående kurs. Fokuset er på klimatilpasset arkitektur basert på forståelsen av naturlige miljøbegrensninger, muligheter og ressurser. Teoriforelesninger gir kunnskap om kontekst- og klimaanalyser, arkitektonisk utforming av bioklimatiske bygninger, miljøytelsesanalyser, energimodellering , vind, naturlig ventilasjon og lys. Laboratorier kjøres parallelt med teoriforelesningene der studentene kan lære databasert simulering/modellering relatert til ovennevnte. Kasusstudier gir plattformen for å bringe sammen vitenskapelig kunnskap, kompetanseutvikling og kritisk refleksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kontekstanalyse, klimaanalyse, bygningsmorfologi, miljøprogrammering, passive solvarmesystemer, naturlig ventilasjonsstrategier, grunnleggende om dagslys, tektonikkdetaljering, grønne bygningskonsepter.

Ferdigheter: Analyse av eksisterende klimatilpasningsbygg, kontroll over programvare og simuleringsverktøy for analyse av klimadata, miljøytelse og energimodellering, identifisere passive strategier ved bruk av bygge bioklimatiske diagrammer, optimalisere bygningsform og konstruksjon for miljøytelse. Utvikle en integrert designprosess.

Rapportskriving og presentasjon. Arbeid selvstendig og i grupper. Generell kompetanse: bioklimatisk design

Læringsformer og aktiviteter

Teori: Forelesninger og presentasjoner; Labs: Digitale og analoge verktøy Kasusstudier:

Rapportskriving og presentasjoner Dette kurset er koordinert sammen med AAR4833 og AAR4532

Det arrangeres studieturer der det er mulig. Studiobasert læring:

Studentene forventes å være fysisk tilstede og tilgjengelige for gruppen i det meste av "dagarbeidstiden".

Mer om vurdering

Integrasjon av individuelt og gruppearbeid i casestudierapportene. Integrasjon av numeriske analyser av ulike slag (klimaanalyser, miljøytelse eller energimodellering) med en kritisk forståelse av byggets arkitektur. Analysenes kompleksitet, omfang, metodikk som er brukt og resultatenes relevans for en kritisk analyse av prosjektet. Kommunikasjon og presentasjon.

Vurderingen i emnet er en oppgave som teller 100% av karakteren.

Studenter kan registrere seg for ny eksamen i påfølgende eksamensperiode (ved gyldig fravær/ikke bestått eksamen)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Arkitektur, etter- og videreutdanning (ARAEVU)
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)
Sustainable Architecture (MSSUSARC)

Forkunnskapskrav

Påkrevde forkunnskaper Fullført tre års grunnkurs i arkitektur, ingeniørfag eller byplanlegging; bachelor i arkitektur, ingeniørfag eller byplanlegging; eller tilsvarende. Begrenset adgang til kurs.

Kursmateriell

Anbefalt lesestoff & bibliotek / datastøttet simulering + modellering / fysiske modeller / skisser / prosjektveiledning / forelesninger/ gjeste- og delte presentasjoner og diskusjon i studio

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU