course-details-portlet

AAR4832 - Klima og bygget form

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Inne i kurset Climate and Built Forms blir studentene opplært i arkitektonisk utforming av klimatilpassede bygninger som en meningsfull prosess basert på forståelsen av naturmiljøets begrensninger og ressurser.

Teoriforelesninger - inne i AAR4832 - gir kunnskap om kontekst- og klimaanalyse, arkitektonisk utforming av bioklimatiske bygninger, miljøprestasjonsanalyser knyttet til sol- og vindmønster og energimodellering. Gjennom arbeidet oppfordres studentene til å forstå og kritisk reflektere over hvordan form, tektonikk og program for en bygning forholder seg til en spesifikk klimatisk kontekst, og bestemmer dens passive ytelse. Casestudiers analyser brukes som arena for å samle vitenskapelig kunnskap, kompetanseheving og kritisk refleksjon.

Til de fleste forelesninger tilsvarer et laboratorium i emnet AAR4532 der studentene utvikler sine evner innen datamaskinbasert energimodellering (ved bruk av simuleringsverktøy). Noen få testende analoge verktøy i designstudioet gjør det også mulig å teste fysiske modeller i forhold til ulike sol- og vindforhold. Studentene er derfor i stand til å definere innovative designprosesser hvor bruk av analoge og digitale verktøy kan tilpasses for utvikling av spesifikke byggekonsepter. Hovedfokus for kurset er klimatilpasningsbyggenes miljøytelse og deres evne til passivt å skape komfortable indre forhold - dermed energi.

Dette kurset støtter, underbygger og er en forutsetning for designkurset AAR4532, men kan unntaksvis tas som et frittstående kurs.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kontekstanalyse, klimaanalyse, bygningsmorfologi, programmering, passive solvarmesystemer, naturlig ventilasjonsstrategier, grunnleggende kunnskap om dagslys, detaljering og tektonikk, grønne bygningskonsepter.

Ferdigheter: Analyse av eksisterende klimatilpasningsbygg, kontroll over programvare og simuleringsverktøy for analyse av klimadata, miljøytelse og energimodellering, identifisere passive strategier ved bruk av bygge bioklimatiske diagrammer, optimalisere bygningsform og konstruksjon for miljøytelse. Visualisering av klimatiske data som grunnlag for integrerte designprosesser. Selvstendig arbeid og i tverrfaglige grupper.

Generell kompetanse: forståelse og bruk av klimatiske data som base for arkitektonisk utforming av klimatilpassede og performative bygninger.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er strukturert som en sekvens av pedagogiske moduler som inkluderer en teoridel hvor studentene introduseres til et spesifikt problem knyttet til klimatilpasningsdesign og deretter en lab der studentene skal løse et spesifikt klimatilpasningsproblem med bruk av både analoge og digitale verktøy for bioklimatisk design.

Teori: Forelesninger fra lærere og ukentlige studenters presentasjoner om relevante prosjekter og undersøkelser.

Oppgave: Studentene blir bedt om å skrive og presentere en rapport der de analyserer relevante casestudier og individuelt utfører ulike typer miljøanalyser. Rapporten presenteres og diskuteres i plenum med lærere, eksterne fagpersoner og klassekamerater på slutten av semesteret.

Problembasert læring: Studentene forventes å være fysisk tilstede og tilgjengelig for gruppen i det meste av "dagarbeidstiden". Studioet er også utstyrt med digitale og analoge verktøy for miljøprestasjonsanalyser.

Denne kursplanen er koordinert sammen med AAR4833 og AAR4532

Det arrangeres studieturer der det er mulig.

Mer om vurdering

Studentene leverer en casestudieanalyserapport inkludert en serie miljøanalyser som gjenspeiler kursinnholdet og kjøres gjennom hele semesteret. Evaluering av teorikurset tar hensyn til studentens innsats for å integrere numeriske analyser av ulike slag (klimaanalyser, miljøprestasjon eller energimodellering) med en kritisk forståelse av bygningens arkitektur. Evaluering tar hensyn til kompleksiteten i de utførte analysene, metoden som brukes og resultatenes relevans for en kritisk analyse av prosjektet.

I tilfelle studenter mislykkes, kan de forbedre arbeidet og gjenta eksamen i henhold til frister fastsatt av ansvarlig lærer. Retten til å klage gjelder først etter at endelig karakter er gitt. Hvis studentene er villige til å gjenta eksamen for å forbedre karakteren, må de sende inn en helt ny kasusanalyse. Du kan melde deg opp til gjentak av eksamen i neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Sustainable Architecture (MSSUSARC)

Forkunnskapskrav

Påkrevde forkunnskaper: Fullført tre års grunnkurs i arkitektur, ingeniørfag eller byplanlegging.

Kursmateriell

Anbefalt lesestoff & bibliotek / datastøttet simulering + modellering / fysiske modeller / skisser / prosjektveiledning / forelesninger/ gjeste- og delte presentasjoner og diskusjon i studio

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU