course-details-portlet

AAR4814 - Boligkunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi økt kunnskap om det metodiske grunnlaget for boligprosjektering, en oversikt over boligens arkitektoniske elementer samt ulike boligtypologier. Det skal dessuten gi en innføring i aktuelle forutsetningene for planlegging og utforming av boliger og boligområder.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har ...
- avansert kunnskap knyttet til aktuell tematikk for prosjektoppgaven(e) i emnet AAR4510 Boligprosjektering.
- detaljert kunnskap om utvalgt arkitektur og/eller planer av høy kvalitet.
- avansert erfaringsbasert kunnskap om forholdet mellom arkitektfaglige representasjoner i ulike format og arkitektur og/eller byer og tettsteder som er i bruk over tid.

Ferdigheter:

Kandidaten ...
- kan vurdere kritisk og gjenkjenne kvalitet i arkitektur og/eller planer og trekke veksler på slike vurderinger i eget arkitektarbeid.
- kan formulere en akademisk tekst om arkitektur.
- kan orientere seg i forsknings- og utviklingsarbeid innen faget.

Generell kompetanse:

Kandidaten ...
- tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt.
- kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid og skape nye forståelsesrammer.
- kan formidle arkitektarbeid på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng.
- knytter sin faglige kompetanse og engasjement til viktige samfunnsspørsmål.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil bestå av forelesninger, seminarer og gjennomgåelser av obligatoriske øvinger.

Det kan bli lagt opp til en frivillig ekskursjon for å innhente informasjon om aktuelle boligprosjekter på stedet. Studenter som velger å delta bekoster egne reiseutgifter. Studenter som ikke velger å delta, får et likeverdig læringsutbytte ved at de skal innhente og behandle informasjon fra alternative kilder mens ekskursjonen pågår.

Mer om vurdering

Øvingsoppgaven(e) er obligatoriske og utgjør grunnlaget for karaktersettingen.

Ved ordinær eksamen vil studentene kunne få tilbud om å presentere det avsluttende øvingsarbeidet muntlig for sensor. Den muntlige presentasjonen i seg selv inngår ikke som del av vurderingen.

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnleggende arkitekturstudier ved NTNU eller tilsvarende. Emnet forutsettes tatt i kombinasjon med AAR4510 Boligprosjektering i samme semester.

Kursmateriell

Opplyses ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Øving 100/100

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 08.06.2021

Utlevering 15:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Øving 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU