course-details-portlet

AAR4814 - Boligkunnskap

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet skal gi økt kunnskap om det metodiske grunnlaget for boligprosjektering, en oversikt over boligens arkitektoniske elementer samt ulike boligtypologier. Det skal dessuten gi en innføring i aktuelle forutsetningene for planlegging og utforming av boliger og boligområder.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har ... - avansert kunnskap knyttet til aktuell tematikk for prosjektoppgaven(e) i emnet AAR4510 Boligprosjektering. - detaljert kunnskap om utvalgt arkitektur og/eller planer av høy kvalitet. - avansert erfaringsbasert kunnskap om forholdet mellom arkitektfaglige representasjoner i ulike format og arkitektur og/eller byer og tettsteder som er i bruk over tid. Ferdigheter: Kandidaten ... - kan vurdere kritisk og gjenkjenne kvalitet i arkitektur og/eller planer og trekke veksler på slike vurderinger i eget arkitektarbeid. - kan formulere en akademisk tekst om arkitektur. - kan orientere seg i forsknings- og utviklingsarbeid innen faget. Generell kompetanse: Kandidaten ... - tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt. - kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid og skape nye forståelsesrammer. - kan formidle arkitektarbeid på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng. - knytter sin faglige kompetanse og engasjement til viktige samfunnsspørsmål og bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil bestå av forelesninger, seminarer og gjennomgåelser av øvinger.

Det kan bli lagt opp til frivillig ekskursjon som del av undervisningen i emnet. Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om det gjennomføres frivillig ekskursjon. Studenter som deltar på frivillige ekskursjoner må regne med å betale en mindre egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Mer om vurdering

Øvingsoppgaven(e) er obligatoriske og utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Ved ordinær eksamen vil studentene kunne få tilbud om å presentere det avsluttende øvingsarbeidet muntlig for sensor. Den muntlige presentasjonen i seg selv inngår ikke som del av vurderingen. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnleggende arkitekturstudier ved NTNU eller tilsvarende. Emnet forutsettes tatt i kombinasjon med AAR4510 Boligprosjektering i samme semester.

Kursmateriell

Opplyses ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU