course-details-portlet

AAR4811 - Bygningsanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 6 uker

Faglig innhold

Emnet har som tema prosjektering av inngrep i og tiltak på eksisterende bygninger fra det 20. århundre.
Bygningens bruk / funksjon kan være endret eller ha opphørt, men bygningen representerer historiske, tekniske og arkitektoniske verdier som gjør at den kan og bør gjenbrukes og ombygges for ny bruk.
Emnet tilbyr en innføring i aktuelle teorier, metoder og teknikker for å analysere, beskrive og vurdere en bygning fra det 20. århundre med hensyn til historiske forutsetninger, fysiske og materielle egenskaper, teknisk tilstand, arkitektonisk og kulturhistorisk verdi og potensiale for oppgradering og ny eller forbedret bruk.
Hensikten er å lære å skape et godt beslutningsgrunnlag for å planlegge inngrep i eksisterende bebyggelse.
Kurset fungerer som en forberedelse til prosjekteringskurset AAR4553 Transformasjon.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Bruk av manuelle og digitale metoder for oppmåling av bygninger og kvalitetssikring av eksisterende tegningsmateriale.
Materielle og bygningsfysiske kunnskaper nødvendige for å utøve teknisk tilstandsanalyse.
Vurdering av bygningens planløsning og struktur som grunnlag for kartlegging av muligheter for ombygging til ny eller forbedret bruk.
Kunnskap om arkivsøk for bygninger.
Grunnleggende kunnskap om nyere tids arkitektur-historie, kulturminnevern og verdivurdering av bygninger.

FERDIGHETER:
Systematisk innsamling av informasjon fra feltarbeid på bygninger under varierende arbeidsforhold.
Dokumentasjon og vurdering av teknisk tilstand på et overordnet nivå.
Evne til å ”lese” og tolke bygninger; deres muligheter og begrensninger.

Evne til å syntetisere store mengder detaljkunnskap til en helhetlig forståelse av et bygget miljøs forutsetninger, kvaliteter og muligheter.


GENERELL KOMPETANSE:
En grunnforståelse av eksisterende bygninger som ressurser i en bred forståelse av begrepet, og evne til å se verdier og potensielle brukskvaliteter og begrensninger. Trening i å framstille og formidle et komplekst materiale i en oversiktlig skriftlig form. Evne til samarbeid i grupper.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er basert på feltstudier av eksisterende bygninger og bygningsmiljøer, hvor det veiledes i ulike teknikker og metoder på stedet. Innhenting av informasjon fra sekundærkilder (arkivsøk / nettsøk) inngår i emnet. Underveis arrangeres det forelesninger og seminarer om aktuelle temaer. Eventuelle ekskursjoner er frivillige og det vil bli utarbeidet alternative likeverdige undervisningsopplegg for de som ikke deltar.
Studentene arbeider i grupper og leverer et gruppearbeid som vil ligge til grunn for evalueringen.
Arbeidet kan ha form av en rapport, en utstilling e.l. og vil bli bestemt for hvert enkelt kurs. Arbeidet skal leveres både utprintet og digitalt.
Studentene får anledning til å presentere sitt arbeid for sensor. Det som vurderes er det innleverte materialet. Den muntlige presentasjonen inngår ikke som en del av vurderingen. En sensorveiledning vil bli utarbeidet og lagt ut på Blackboard kort tid etter innlevering.
Obligatoriske aktiviteter: Studentene må delta på seminarer og workshoper, i feltarbeid, rapportskriving og andre obligatoriske aktiviteter for å bli vurdert.

Obligatoriske aktiviteter

  • seminar og gruppearbeid

Mer om vurdering

Studentene må delta på seminarer og workshoper, i feltarbeid, rapportskriving og andre obligatoriske aktiviteter for å bli vurdert.

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende.
Kurset foregår i en konkret situasjon der studentene skal samle informasjon fra mange skriftlige og muntlige kilder. Da denne informasjonen vil være norskspråklig er det en forutsetning at kursdeltagere behersker norsk/skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100

Utlevering 17.03.2021

Innlevering 18.03.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU