course-details-portlet

AAR4810 - Arkitekturvisualisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

Bruken av visualisering og simulering åpner for nye muligheter for arkitekter som tar sikte på å ta i bruk kraftige digitale verktøy som hjlepemidler i prosjekteringen, utforske romlige relasjoner, utføre simuleringer, undersøke beslutningsprosesser, utføre komplekse kontekstuelle analyser, samarbeidsplattformer eller forbedre sine visuelle kommunikasjonsegenskaper.

Læringsutbytte

Kurset tar sikte på å utvikle en bred kunnskap om bruk av dataverktøy i arkitekturprosjektering, simulering, kvalitetssikring, beslutningsstøtte og kommunikasjon. Studentene skal gjennom kurset få kompetanse og erfaring som kan hjelpe dem i å lykkes med å gjøre bruk av avanserte digitale verktøy i deres videre studier og senere faglige praksis.

Kurset vil gi en innføring i de digitale designverktøy som er relevante i en arkitektfaglig sammenheng. Teknikker og arbeidsmetoder knyttet til visuell kommunikasjon, 3D-modellering, visualisering og animasjon, bildebehandling, sanntids simuleringer etc. vil bli gjennomgått. Gjennom valg av fordypningstema vil studenten tilegne seg mer inngående innsikt, forståelse og kompetanse innen utvalgte emner.

Kunnskap:

Kandidaten har avansert kunnskap innenfor faget arkitekturvisualisering og kan arbeide selvstendig med en praktisk og teoretisk tilnærming. Vedkommende kan tilegne seg og anvende kunnskap på en ny måte.

Ferdigheter:

Kandidaten kan under veiledning gjennomføre et selvstendig avgrenset prosjekt der teknikk og kunstnerisk kvalitet er av høy kvalitet. Vedkommende skal kunne kommunisere et prosjekts essens og karakter på en god måte.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan anvende sine kunnskaper til å utvikle visuell arkitekturkommunikasjon med høy grad av etterrettelighet, tilpasset prosjektets karakter, fremdriftsmessige status og målgruppe.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen blir bli gitt på engelsk og individuell veiledning på norsk eller engelsk. Pensum vil bli presentert og diskutert i arbeidsgrupper, foredrag, seminarer og veiledninger. Oppgavene skal være basert på individuelt arbeid eller grupper. Maksimalt antall studenter: 15.

Mer om vurdering

Oppgavene blir vurdert samlet, der oppgave 3 og 4 teller tyngst (men oppgave 2 skal også leveres og presenteres). Alle oppgavene presenteres og diskuteres suksessivt gjennom semesteret og presentasjonene leveres i digital form forut for bedømmingen.

Eksamen er i form av en samlet presentasjon av arbeidet i semesteret, og det er i realiteten denne presentasjonen som danner grunnlaget for bedømmingen. Utsatt eller ikke bestått eksamen legges normalt til neste eksamensperiode. Dersom studenten får "ikke bestått" skal oppgave 3 og 4 leveres på nytt

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende.

Kursmateriell

Kursmateriell vil bli annonsert ved oppstart og vil bestå av lærebøker, digitale opplæringsprogrammer og webbasert materiale.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100

Utlevering 11.11.2020

Innlevering 18.11.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU