course-details-portlet

AAR4735 - Arkitektur og by – Kunnskapsemne C

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Målet med kurset er å utvikle kunnskap og forståelse i forhold til det overordnede temaet, og prosjektaktivitetene, gjennomført i det integrerte prosjektstudioet ‘AAR4731 Arkitektur og by - Prosjektemne C’. Emnet krever at studentene gjennomfører forsknings- og analytiske aktiviteter i forhold til ett eller flere arkitektur-, bydesign- eller planleggingsrelaterte emner.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

- har tilegnet seg avansert og ny kunnskap innenfor arkitekturens kunnskapsfelt knyttet til aktuell tematikk for prosjektoppgaven i det tilhørende prosjektemnet.

- har avansert og relevant estetisk og praktisk forståelse (taus kunnskap) og viser en utvikling av dette.

- har utviklet en avansert erfaringsbasert kunnskap om forholdet mellom arkitektfaglige representasjoner på ulike abstraksjonsnivå og konkret arkitektur, byer og tettsteder som er i bruk over tid.

- har inngående kjennskap til ulike bærekraftperspektiver og evner å sette disse i kjente og nye relasjoner til eget arbeid

Ferdigheter

Kandidaten:

- behersker flere og utvikler sin bruk av arkitekturfagets arbeidsmetoder, verktøy og uttrykksformer. - kan vurdere kritisk og gjenkjenne kvalitet i arkitektur og/eller byer og tettsteder og kan trekke veksler på slike vurderinger i eget arbeid. - kan orientere seg i forsknings- og utviklingsarbeid innen faget og kan anvende slik kunnskap i eget arbeid og gjennom akademiske tekster. -evner å vurdere eget arbeid i lys av ulike bærekraftperspektiver, og kan sette disse i kjente og nye relasjoner til estetikk og arkitektonisk kvalitet.

Generell kompetanse

Kandidaten:

- tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt.

- kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid og skape nye forståelsesrammer, og viser fremgang innenfor dette.

- kan formidle arkitektarbeid på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng.

- knytter og utvikler sin faglige kompetanse og engasjement til viktige samfunnsspørsmål og bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Fremkommer i den gjeldende oppgavebeskrivelsen for semesteret.

Mer om vurdering

Det innleverte arbeidet utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram:

Arkitektur (MAAR)

Arkitektur (MAAR2)

Minimum tre års grunnleggende arkitekturstudier ved NTNU eller tilsvarende. Emnet forutsettes tatt i kombinasjon med - AAR4731 Arkitektur og by - Prosjektemne C - i samme semester.

Kursmateriell

Fremkommer av semesterets gjeldende oppgavebeskrivelse.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU