course-details-portlet

AAR4731 - Arkitektur og by – Prosjektemne C

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

Målet med kurset er å utvide designferdighetene innenfor et strengt kreativt studiomiljø og gi muligheten til å utforske arkitektur som et svar på den moderne byen. Kurset krever at studentene gjennomfører prosjekt(er) innen arkitektur og/eller urbanisme på et avansert nivå.

Emnet utgjør hovedelementet i en kombinasjon med AAR4735 Arkitektur og by - Kunnskapsemne C som må tas i samme semester.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har tilegnet seg avansert og ny kunnskap om særskilte arkitektfaglige og/eller planfaglige forutsetninger for den gjeldende prosjektoppgaven og kan anvende denne kunnskapen i eget arkitektarbeid.
 • har god kunnskap om arkitekturen som kunnskapsfelt - dens teori og historie, samt dens tekniske, naturvitenskapelige, samfunnsmessige og kulturelle grunnlag - og kan anvende denne kunnskapen på nye måter i eget arkitektarbeid
 • besitter og viser en utvikling av sin estetisk og praktisk forståelse (taus kunnskap) og kan anvende denne kunnskapen i eget arkitektarbeid ...har utviklet en god erfaringsbasert kunnskap om forholdet mellom arkitektfaglige representasjoner på ulike abstraksjonsnivå og konkret arkitektur, byer og tettsteder som er i bruk over tid
 • har inngående kjennskap til ulike bærekraftperspektiver og evner å benytte disse som en aktiv komponent i sitt arkitektarbeid.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gi form til arkitektur, byer, tettsteder eller annen arkitektonisk produksjon på et høyt arkitektfaglig nivå gjennom kunstnerisk og vitenskapelig undersøkelse, idéutvikling og prosjektering i ulike skalaer og format, og viser progresjon innenfor dette.
 • behersker arkitekturfagets arbeidsmetoder, verktøy og uttrykksformer og kan anvende kjente og nye former av disse i arkitekturprosjektering, formgivning eller byforming på en målrettet, profesjonell og eksperimenterende måte …
 • kan vurdere kritisk og gjenkjenne kvalitet i arkitektur, byer og tettsteder - samt i prosjekter og planer - og kan trekke veksler på slike vurderinger i eget arkitektarbeid
 • kan orientere seg i forsknings- og utviklingsarbeid innen arkitekturfaget og kan anvende slik kunnskap i sin utvikling og progresjon innen arkitekturprosjektering og formgivning
 • kan legge ulike bærekraftperspektiver til grunn for sin prosjektering og formgivning, og evner å vurdere disse kritisk opp mot estetisk uttrykk og romlig kvalitet.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • tar ansvar for egen læring og faglige utvikling og anvender sin kunnskap og ferdigheter på nye felt.
 • kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid, skape nye forståelsesrammer og fravike konvensjoner etter kritisk overveielse, og viser fremgang innenfor dette.
 • kan formidle eget arkitektarbeid på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng.
 • knytter og utvikler sin faglige kompetanse og engasjement til viktige samfunnsspørsmål, utfordringer og bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet krever at studentene gjennomfører prosjekt(er) relatert til arkitektur og urbanisme. Studentene arbeider individuelt eller i mindre grupper. Tegning og modellbygging utgjør hoveddelen av emnet. Undervisningen vil bestå i forelesninger, seminarer, diskusjoner og kritikker, i tillegg til personlig veiledning enkeltvis eller i grupper.

Det kan bli lagt opp til frivillige ekskursjoner som del av undervisningen i emnet. Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om det gjennomføres en frivillig ekskursjon. Studenter som deltar på frivillige ekskursjoner må kunne regne med å betale en mindre egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet gjennomføres som mappevurdering med justerende muntlig. Mappens krav til innhold skal komme frem av den gjeldende oppgavebeskrivelsen. Mappeinnholdet leveres samlet til sensurering innen den oppgitte fristen. Ved justerende muntlig eksamen skal studenten gjennomføre en muntlig presentasjon av prosjektarbeidet for sensor.

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:Arkitektur (MAAR)Arkitektur (MAAR2)

Minimum tre års grunnleggende arkitekturstudier ved NTNU eller tilsvarende. Emnet utgjør hovedelementet i en kombinasjon med AAR4735 Arkitektur og by - Kunnskapsemne C som må tas i samme semester.

Kursmateriell

Fremkommer av den gjeldende eller respektive oppgavebeskrivelsen. Se avsnittet Faglig innhold.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Arkitektur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU