course-details-portlet

AAR4721 - Arkitektur og by - Prosjektemne B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet inneholder et eller flere arkitektfaglige, urbane eller planleggingsmessige prosjektarbeider som gjennomføres i regi og under veiledning av en hovedansvarlig underviser fra ett av arkitekturinstituttene. Prosjektarbeidet, oppgaven eller arbeidene defineres i en egen oppgavebeskrivelse formulert av den eller de ansvarlige underviserne for det gjeldende semesteret. Den gjeldende oppgavebeskrivelsen danner grunnlaget for semesterets og oppgavens innhold, planlagte læringsaktiviteter og endelig vurderingsgrunnlag. Beskrivelsen bør inneholde en oversikt over planlagt kursmateriell og foreløpig oversikt over arbeider som planlegges levert til eksamen. Denne skal foreligge til gjeldende semesterstart. Den ansvarlige for oppgavestillingen skal også sørge for at det organiseres en sensur i løpet av samme semester. Emnet forutsettes tatt i sammenheng med det tilhørende kunnskapsemnet AAR4725 Arkitektur og by - Kunnskapsemne B.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten … har tilegnet seg avansert og ny kunnskap om særskilte arkitektfaglige og/eller planfaglige forutsetninger for den gjeldende prosjektoppgaven og kan anvende denne kunnskapen i eget arkitektarbeid. …har god kunnskap om arkitekturen som kunnskapsfelt - dens teori og historie, samt dens tekniske, naturvitenskapelige, samfunnsmessige og kulturelle grunnlag - og kan anvende denne kunnskapen på nye måter i eget arkitektarbeid ...besitter og viser en utvikling av sin estetisk og praktisk forståelse (taus kunnskap) og kan anvende denne kunnskapen i eget arkitektarbeid ...har utviklet en god erfaringsbasert kunnskap om forholdet mellom arkitektfaglige representasjoner på ulike abstraksjonsnivå og konkret arkitektur, byer og tettsteder som er i bruk over tid ...har inngående kjennskap til ulike bærekraftperspektiver og evner å benytte disse som en aktiv komponent i sitt arkitektarbeid.

Ferdigheter

Kandidaten … kan gi form til arkitektur, byer, tettsteder eller annen arkitektonisk produksjon på et høyt arkitektfaglig nivå gjennom kunstnerisk og vitenskapelig undersøkelse, idéutvikling og prosjektering i ulike skalaer og format, og viser progresjon innenfor dette. …behersker arkitekturfagets arbeidsmetoder, verktøy og uttrykksformer og kan anvende kjente og nye former av disse i arkitekturprosjektering, formgivning eller byforming på en målrettet, profesjonell og eksperimenterende måte … kan vurdere kritisk og gjenkjenne kvalitet i arkitektur, byer og tettsteder - samt i prosjekter og planer - og kan trekke veksler på slike vurderinger i eget arkitektarbeid ...kan orientere seg i forsknings- og utviklingsarbeid innen arkitekturfaget og kan anvende slik kunnskap i sin utvikling og progresjon innen arkitekturprosjektering og formgivning ...kan legge ulike bærekraftperspektiver til grunn for sin prosjektering og formgivning, og evner å vurdere disse kritisk opp mot estetisk uttrykk og romlig kvalitet.

Generell kompetanse

Kandidaten …tar ansvar for egen læring og faglige utvikling og anvender sin kunnskap og ferdigheter på nye felt. - kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid, skape nye forståelsesrammer og fravike konvensjoner etter kritisk overveielse, og viser fremgang innenfor dette. ...kan formidle eget arkitektarbeid på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng. ...knytter og utvikler sin faglige kompetanse og engasjement til viktige samfunnsspørsmål, utfordringer og bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Fremkommer i den gjeldende eller respektive oppgavebeskrivelsen og avgjøres av den enkelte oppgaveansvarlig før oppstarten av semesteret. Se ellers avsnittet Faglig innhold. Det kan bli lagt opp til frivillige ekskursjoner som del av undervisningen i emnet. Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om det gjennomføres en frivillig ekskursjon. Studenter som deltar på frivillige ekskursjoner må kunne regne med å betale en mindre egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet gjennomføres som mappevurdering med justerende muntlig. Mappens krav til innhold skal komme frem av den gjeldende oppgavebeskrivelsen. Mappeinnholdet leveres samlet til sensurering innen den oppgitte fristen. Ved justerende muntlig eksamen skal studenten gjennomføre en muntlig presentasjon av prosjektarbeidet for sensor.

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnleggende arkitekturstudier ved NTNU eller tilsvarende. Emnet utgjør hovedelementet i en kombinasjon med AAR4725 Arkitektur og by - Kunnskapsemne B som må tas i samme semester.

Kursmateriell

Fremkommer av den gjeldende eller respektive oppgavebeskrivelsen. Se avsnittet Faglig innhold.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU