course-details-portlet

AAR4715 - Arkitektur og by - Kunnskapsemne A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet inneholder et eller flere arkitektfaglige, urbanistiske eller planleggingsmessige teoretiske eller kunnskapsbaserte studium innenfor arkitekturens kunnskapsfelt i sammenheng med og i tilknytning til den gjeldende oppgaven og temaet i det tilhørende prosjektemnet AAR4711 Arkitektur og by - Prosjektemne A. Studiet gjennomføres på bakgrunn av en oppgavebeskrivelse formulert av den eller de hovedansvarlige i det tilhørende prosjektemnet. Den gjeldende oppgavebeskrivelsen for semesteret danner grunnlaget for emnets innhold, læringsaktiviteter og vurderingsgrunnlag. Oppgavebeskrivelsen skal inneholde en oversikt over planlagt kursmateriell og foreløpig oversikt over arbeider som planlegges levert til eksamen. Oppgavebeskrivelsen bør foreligge til gjeldende semesterstart. Hovedansvarlig for oppgaven skal også organisere sensur i løpet av samme semester.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten ... - har tilegnet seg avansert og ny kunnskap innenfor arkitekturens kunnskapsfelt knyttet til aktuell tematikk for prosjektoppgaven i det tilhørende prosjektemnet. - har avansert og relevant estetisk og praktisk forståelse (taus kunnskap) og viser en utvikling av dette. - har utviklet en avansert erfaringsbasert kunnskap om forholdet mellom arkitektfaglige representasjoner på ulike abstraksjonsnivå og konkret arkitektur, byer og tettsteder som er i bruk over tid. - har inngående kjennskap til ulike bærekraftperspektiver og evner å sette disse i kjente og nye relasjoner til eget arbeid

Ferdigheter

Kandidaten ... - behersker flere og utvikler sin bruk av arkitekturfagets arbeidsmetoder, verktøy og uttrykksformer. - kan vurdere kritisk og gjenkjenne kvalitet i arkitektur og/eller byer og tettsteder og kan trekke veksler på slike vurderinger i eget arbeid. - kan orientere seg i forsknings- og utviklingsarbeid innen faget og kan anvende slik kunnskap i eget arbeid og gjennom akademiske tekster. -evner å vurdere eget arbeid i lys av ulike bærekraftperspektiver, og kan sette disse i kjente og nye relasjoner til estetikk og arkitektonisk kvalitet.

Generell kompetanse

Kandidaten ... - tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt. - kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid og skape nye forståelsesrammer, og viser fremgang innenfor dette. - kan formidle arkitektarbeid på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng. - knytter og utvikler sin faglige kompetanse og engasjement til viktige samfunnsspørsmål og bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Fremkommer i den gjeldende oppgavebeskrivelsen for semesteret. Se avsnittet Faglig innhold.

Mer om vurdering

Det innleverte arbeidet utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnleggende arkitekturstudier ved NTNU eller tilsvarende. Emnet forutsettes tatt i kombinasjon med AAR4711 Arkitektur og by - Prosjektemne A i samme semester.

Kursmateriell

Fremkommer av semesterets gjeldende oppgavebeskrivelse. Se avsnittet Faglig innhold.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU