course-details-portlet

AAR4645 - Åpent kunnskapsemne 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet gir muligheten til å gjennomføre et studium innenfor arkitekturens kunnskapsfelt i sammenheng med og i tilknytning til den gjeldende oppgaven og temaet i det tilhørende prosjektemnet AAR4640 Åpent prosjektemne 1. Studiet gjennomføres på bakgrunn av en oppgavebeskrivelse formulert av den hovedansvarlige i det tilhørende prosjektemnet. Den gjeldende oppgavebeskrivelsen for semesteret danner grunnlaget for emnets innhold, læringsaktiviteter og vurderingsgrunnlag. Oppgavebeskrivelsen bør også inneholde en oversikt over planlagt kursmateriell og foreløpig oversikt over arbeider som planlegges levert til eksamen. Oppgavebeskrivelsen bør foreligge før gjeldende semesterstart. Hovedansvarlig skal også organisere sensur i løpet av samme semester. Instituttet forbeholder seg retten til å ikke måtte gjennomføre emnet hvert semester.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten ... - har avansert kunnskap innenfor arkitekturens kunnskapsfelt knyttet til aktuell tematikk for prosjektoppgaven i det tilhørende prosjektemnet. - har avansert og relevant estetisk og praktisk forståelse (taus kunnskap) - har avansert erfaringsbasert kunnskap om forholdet mellom arkitektfaglige representasjoner på ulike abstraksjonsnivå og konkret arkitektur, byer og tettsteder som er i bruk over tid. Ferdigheter: Kandidaten ... - behersker flere av arkitekturfagets arbeidsmetoder, verktøy og uttrykksformer. - kan vurdere kritisk og gjenkjenne kvalitet i arkitektur og/eller byer og tettsteder – og kan trekke veksler på slike vurderinger i eget arkitektarbeid. - kan orientere seg i forsknings- og utviklingsarbeid innen faget og kan anvende slik kunnskap i eget arkitektarbeid. Generell kompetanse: Kandidaten ... - tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt. - kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid og skape nye forståelsesrammer. - kan formidle arkitektarbeid på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng. - knytter sin faglige kompetanse og engasjement til viktige samfunnsspørsmål og bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Avgjøres av emne- eller oppgaveansvarlig før oppstart av semesteret. Se avsnittet Faglig innhold. Emnet stiller store krav til selvstendig arkitektarbeid under veiledning.

Mer om vurdering

Det innleverte arbeidet utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Ved ordinær eksamen kan studenten få tilbud om å presentere prosjektarbeidet muntlig for sensor. Den muntlige presentasjonen i seg selv inngår ikke som del av vurderingen. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnleggende arkitekturstudier ved NTNU eller tilsvarende. Emnet forutsettes tatt i kombinasjon med AAR4640 Åpent prosjektemne 1 i samme semester.

Kursmateriell

Fremkommer av semesterets gjeldende oppgavebeskrivelse. Se avsnittet Faglig innhold.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU