course-details-portlet

AAR4640 - Åpent prosjektemne 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet inneholder et eller flere arkitektfaglige eller urbanistiske prosjektarbeider som gjennomføres i regi og under veiledning av en hovedansvarlig universitetslektor, førsteamanuensis eller professor fra ett av arkitekturinstituttene. Prosjektarbeidet eller arbeidene defineres i en egen oppgavebeskrivelse formulert av hovedansvarlig det gjeldende semesteret. Den gjeldende oppgavebeskrivelsen danner grunnlaget for emnets innhold, læringsaktiviteter og vurderingsgrunnlag. Oppgavebeskrivelsen bør også inneholde en oversikt over planlagt kursmateriell og foreløpig oversikt over arbeider som planlegges levert til eksamen. Oppgavebeskrivelsen skal foreligge før gjeldende semesterstart. Hovedansvarlig skal også organisere sensur i løpet av samme semester. Emnet forutsettes tatt i sammenheng med det tilhørende kunnskapsemnet AAR4645 Åpent kunnskapsemne 1. Instituttet forbeholder seg retten til å ikke måtte gjennomføre emnet hvert semester.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten ... - har avansert kunnskap om særskilte arkitektfaglige og/eller planfaglige forutsetninger for den valgte prosjektoppgaven og kan anvende denne kunnskapen i eget arkitektarbeid. Ferdigheter: Kandidaten ... - kan gi form til arkitektur og/eller plan gjennom kunstnerisk og vitenskapelig undersøkelse, idéutvikling og prosjektering i relevante skalaer og format. - behersker arkitekturfagets arbeidsmetoder, verktøy og uttrykksformer og kan anvende disse i arkitekturprosjektering og/eller byforming på en målrettet, profesjonell og eksperimenterende måte. - kan anvende kunnskap om arkitekturen som kunnskapsfelt i eget arkitektarbeid; dens teori og historie, samt dens tekniske, naturvitenskapelige, samfunnsmessige og kulturelle grunnlag. - kan anvende avansert estetisk og praktisk forståelse (taus kunnskap) i eget arkitektarbeid. Generell kompetanse: Kandidaten ... - tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt. - kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid, skape nye forståelsesrammer og fravike konvensjoner etter kritisk overveielse. - kan formidle eget arkitektarbeid på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng. - knytter sin faglige kompetanse og engasjement til viktige samfunnsspørsmål og bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Avgjøres av emne- eller oppgaveansvarlig før oppstart av semesteret. Se avsnittet Faglig innhold. Emnet stiller store krav til selvstendig arkitektarbeid under veiledning.

Det kan bli lagt opp til frivillige ekskursjoner som del av undervisningen i emnet. Studenter som deltar på frivillige ekskursjoner må kunne regne med å betale en mindre egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Mer om vurdering

Det innleverte prosjektarbeidet eller arbeidene utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Ved ordinær eksamen kan studenten få tilbud om å presentere prosjektarbeidet muntlig for sensor. Den muntlige presentasjonen i seg selv inngår ikke som del av vurderingen. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnleggende arkitekturstudier ved NTNU eller tilsvarende. Emnet utgjør hovedelementet i en kombinasjon med AAR4645 Åpent kunnskapsemne 1 - som må tas i samme semester.

Kursmateriell

Fremkommer av semesterets gjeldende oppgavebeskrivelse. Se avsnittet Faglig innhold.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU