course-details-portlet

AAR4611 - Making is Thinking. I grensesnittet mellom arkitektur og andre kreative disipliner

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Kursets undersøker feltet hvor arkitektur og andre kreative disipliner, gjensidig styrker hverandre. Studentene vil bli utfordret til å utvikle sin egen faglige plattform. Arkitektur handler om mer enn å tegne hus og kurset søker å utvide forestillingen om hva arkitektur kan bidra med i samfunnet. De vil utvikle strategier og metoder som gjør dem i stand til å manøvrere i -og finne løsninger på uforutsette og komplekse situasjoner i en ukjent fremtid.
Kurset tilbyr utfordrende oppgaver i spennet fra overordnet konseptuelt nivå til reelle stedsspesifikke intervensjoner. Målet er å være en relevant aktør i samfunns- og byutviklingen og involvere reelle interessenter og befolkningen.
Fellesnevneren handler om å lære gjennom å gjøre. At det «å gjøre» faktisk handler om «å tenke» (Making is Thinking).

Læringsutbytte

KUNNSKAP:
Kurset drar nytte av kunnskapsemnet AAR4909 Estetikk, teori og praksis i arkitektur og vektlegger hvordan denne kunnskapen kan anvendes og omsettes i arkitektoniske løsninger. Kunnskapen artikuleres gjennom refleksjonsarbeid gjennom diskusjoner og logg. Gjennom dette arbeidet søkes en bevisstgjøring av- og kunnskap om egen læringsprosess. Det vesentlige er at deltagerne settes i stand til å kunne utvikle faglig kunnskap på basis av skapende praksis, samt de teorier og metoder kurset introduserer, med mål om å bryte egne forståelsesrammer.
Sentralt i kurset er fokuset på lateral tenkning, en tilnærming til læring og kreative prosesser som fordrer at studentene gir slipp på tidligere forestillinger/ kjente løsninger (”einstellung effect” eller ”design fixation”) og overskrider læringsterskler.


FERDIGHETER:
Deltagerne vil utvikle ferdigheter innenfor eksperimenterende og undersøkende planleggingsmetodikk i grensesnittet mellom arkitektonisk og kunstneriske prosesser. De vil opparbeide økte ferdigheter innenfor analoge tegnings- og modelleringsverktøy, i tillegg til mixed media - fra ideutvikling til presentasjon. Deltagerne vil tilegne seg ferdigheter innenfor ulike teknikker, verktøy og materialer. Hva slags teknikker, verktøy og materialer vil variere fra år til år, avhengig av årets tema. De vil bedre evnen til programmering samt evnen til å utvikle og formidle ideer gjennom arkitektonisk form og rom. Deltagerne vil oppøve evnen til eksperimentering mot radikale løsninger ved å utfordre fremherskende metoder og design vaner for å avdekke nye muligheter. De vil oppøve evnen til å verdsette, samt å dra kreativt nytte av det uvanlige, det rare og det uventede.


GENERELL KOMPETANSE
Målet er at deltagerne vil oppnå økt selvstendighet og fleksibilitet samt bli bedre i stand til å håndtere kompleksitet. Deltagerne utfordres til å innta en kritisk posisjon og bidra aktivt i samfunnsutviklingen med basis i eget fag. De får en kompetanse i å igangsette og gjennomføre aksjoner og fysiske intervensjoner som involverer reelle interessenter og befolkningen, og kan gjennom dette oppnå bli en relevant aktør i samfunns- og byutviklingen.
Det forventes at deltagerne vil oppnå et høyt forståelse og refleksjonsnivå og vil utvikle seg videre som fagperson på selvstendig basis

For mer informasjon vennligst se:
http://makingisthinking.net/Læringsformer og aktiviteter

Kurset fokuserer på å kontekstualisere og forstå kryssingsfeltet mellom kunst og arkitektur gjennom forelesninger, workshops, seminarer samt individuelle- og gruppe veiledninger. Vi ønsker å revitalisere analoge tegnings- og modelleringsverktøy i tillegg til å utvide mulighetsrommet innenfor mixed media i alle faser - fra ideutvikling til presentasjon. Vi vil i den sammenheng tilby verkstedsopplæring. Det legges vekt på samarbeid med eksterne aktører fra kunst- og kulturfeltet i tillegg til kommune og-/eller andre interessenter. I tillegg til forelesninger og veiledninger ønsker vi å stimulere til alternative inspirasjonskilder gjennom film, litteratur, utstillinger, musikk med mer. Det oppmuntres til eksperimentering og her skal det være lov til å gjøre feil, noe som er en forutsetning i alle former for kreativt utviklingsarbeid. Alt vil presenteres ved semesterslutt i en utstilling på det aktuelle stedet vi arbeider. Utstillingen skal være åpen for byens befolkning.

Mer om vurdering

Kurset består av et individuelt arbeid og et fellesarbeid. Disse teller 50% hver ved sluttevaluering. Prosjektene skal stilles ut og legges fram muntlig for sensurering ved semesterets slutt. Den muntlige presentasjonen i seg selv inngår ikke som del av vurderingen.
Klagerett gjelder kun etter at sluttkarakteren er gitt.
Ved utsatt vurdering eller ikke bestått kurs, må det leveres et nytt eller revidert arbeid av den individuelle delen, innen en tidsfrist, fastsatt av emneansvarlig. Krav til innlevert materiale og sensorveiledning ligger tilgjengelig på Blackboard kort tid etter sensur.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre-års grunnundervisning i arkitektur.

Kursmateriell

Det forutsettes at deltagerne har de alminnelige verktøyene som kreves for arkitektstudiet. Utstyrsliste for de spesifikt kunstneriske metodene vil bli formidlet ved studiestart. Disse vil variere avhengig av tema og oppgaver i det aktuelle studieåret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur- og designhistorie
  • Arkitekturteori og -metode
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU