AAR4605 - Byforming og Arkitektur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Byen og det urbane landskapet er gjenstand og produkt i dette emnet. Basert på studieområdets kontekst, vil vi utvikle urbane konsepter, romlige strukturer og programer med kreative innspill som robuste byformings- og arkitektur prosjekter.

Ledemotiv for emnet er å skape livlige, skjønn og åpne byrom. I en tverrfaglig dialog med urbane aktører, eksperter og kunstnere, vil vi forene ulike krefter til å fremme urban transformasjon uttrykt gjennom formell arkitektur og planlegging. I designprosessen vil studentenes forslag modnes, innsikt manifesteres og reelle prosjekter utvikles. På denne måten blir det skapt byrom med høy kvalitet som responderer på sine omgivelser med høy grad av identitet og egenart, og derved bidrar på en positiv måte til våre bymiljø.

Emnet er basert på vår tids problemstillinger. Vi vil fokusere på presserende utfordringene som bærekraftig utvikling, fortetting og annen omforming av eksisterende byrom, revitalisering av tidligere industri- og havneområder med et vedvarende stadig fokus på en skånsom behandling av vårt by- og kulturlandskap.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Studentene vil få kunnskap om samtidens urbane transformasjonsprosesser og kontekstbaserte metoder for design. Læringmål er m.a. å analysere, forstå og tolke urbane omgivelser og oppgaver. Oppnådd innsikt uttrykkes gjennom konsept og programutvikling, visjonær og strategisk tenkning, og romlig komposisjon. Prosjektutarbeidelsen vil være i skjæringspunktet mellom arkitektur og byforming.

FERDIGHETER: Studentene skal utvikle komplekse urbane prosjekter gjennom kritisk refleksjon der relevante designkriterier integreres, som mobilitet, offentlige rom, landskap, bystruktur, morfologi, tetthet, skala, materialitet, typologier, brukere samt tanker rundt etappevis utbygging. Kandidaten vil beherske arbeidsverktøy som skissering, stedsanalyse og kartlegging, modellbygging, scenarieteknikker samt annen visualiseringer. Emnet vil høyne den enkeltes presentasjons- og dokumentasjons teknikk og en vil lære å kommunisere med offentlig myndighet, berørte og eksperter.

KOMPETANSE:
Den generelle læringsutbytte er å få en avansert forståelse av planfagets indre logikk ved siden av å gi praktisk erfaring med urban design og arkitektur. Dette vil sette studentene i stand til å håndtere komplekse urbane og arkitektoniske utfordringer. Studioarbeid og prosjektet som så dann vil med kurset ByLab (AAR4905) søke å gi en helhetlig undervisning knyttet til design, teori, forskning og praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er strukturert som fem gjensidig avhengige, parallelle løp.

1 ANALYSE: I forbindelse med områdebefaring vil det lages en stedsanalyse som også omfatter planområdets egenskaper, atmosfærer, romlige strukturer og aktiviteter.

2 FORMING: Designprosessen vil starte med en visjonsfase der det utvikles ideer og temaer for prosjektet. Prosessen i emnet fører videre til konkrete byplanmessige konsept, strategier og designforslag for byens ulike artefakter. Disse konkretiseres gjennom hele semesteret.

3 FORSKNING: Våre forskningsarbeider i den integrerte ByLab (AAR4905) vil konsentrere seg om relaterte urbane tema og case-studier. Disse kritiske studier vil tjene som referanseeksempler for «studio» prosjekter.

4_ VISUALISERING: Gjennom semesteret skal det skrives et manus med en visualisering av designarbeidet. Dette vil hjelpe til å styre og dokumentere fremdriften av arbeidet.

5_ FORELESNINGER: En forelesningsserie i tillegg til selvstudier vil gi et brett perspektiv på urbanisme og arkitektur. Den vil inneholde ulike studio temaer med innspill fra våre lokale partnere og eksperter.

Mer om vurdering

Ved utsatt vurdering basert på prosjektarbeider, må det leveres et nytt eller revidert arbeid i emnet innen en tidsfrist, fastsatt av emneansvarlig.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Basiskunnskaper innen arkitekturprosjektering og byforming.

Kursmateriell

Prosjektbeskrivelse, oppgaver, instruksjoner, referanseprosjekt, litteraturlister.
Arbeidsformat: kart, planer, snitt, tegning, skisser, diagrammer, collage, modeller.
Skala: 1:1000 - 1:200.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Øving 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.