course-details-portlet

AAR4605 - Byforming og arkitektur 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Byen og det urbane landskapet er gjenstand og produkt i dette emnet. Basert på studieområdets kontekst, vil vi utvikle urbane konsepter, romlige strukturer, og designregler, og integrerer dem i robuste byformings- og arkitektur prosjekter.

Ledemotiv for emnet er å skape livlige, vakre og åpne byrom. I en tverrfaglig dialog med urbane aktører, vil vi forene de dynamiske krefter i urban transformasjon med arkitektur og planlegging av høy kvalitet. På denne måten blir det skapt byrom som responderer på omgivelsene og samtidig har identitet og egenart, og dermed bidrar på en positiv måte til våre bymiljø.

Emnet er basert på vår tids problemstillinger, som fortetting og omforming av eksisterende byrom, revitalisering av tidligere industri- og havneområder, og skånsom behandling av vårt by- og kulturlandskap.

Valgfaget undervises sammen med AAR4919 Bylab 2 som må tas i samme semester.

Læringsutbytte

KOMPETANSE: Studentene får en avansert forståelse av byformingfagets indre logikk samt praktisk erfaring. Dette gjør studentene i stand til å håndtere presserende urbane utfordringene. Studentene skal utvikle komplekse byforming og arkitektur prosjekter gjennom kritisk refleksjon der relevante designkriterier integreres, som kulturarv, mobilitet, offentlige rom, landskap, bystruktur, morfologi, tetthet, skala, typologier, materialitet, og etappevis utbygging.

KUNNSKAP: Studentene vil få kunnskap om samtidens urbane transformasjonsprosesser og kontekstbaserte designmetoder. Læringsmål er å analysere, forstå og tolke urbane omgivelser og oppgaver. Oppnådd innsikt uttrykkes gjennom konsept og programutvikling, visjonær og strategisk tenkning, og utforming av urbane og arkitektoniske rom. Studioarbeid og prosjektet vil sammen med kurset ByLab (AAR4919) gi helhetlig undervisning knyttet til urban design, teori, forskning og praksis.

FERDIGHETER: Kandidaten vil beherske byforming verktøy som skissering, stedsanalyse og kartlegging, modellbygging, scenarioutvkling, masterplanlegging og romprogrammering. Emnet vil høyne den enkeltes visualiserings- og presentasjonsteknikker, samt profesjonell kommunikasjon med urbane myndigheter og eksperter.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er strukturert som seks gjensidig avhengige, parallelle løp.

1 ANALYSE OG VISJON: I forbindelse med områdebefaring vil det lages en stedsanalyse som også omfatter planområdets egenskaper, atmosfærer, romlige strukturer og aktiviteter. Basert på dette vil studentene foreslå visjoner og ideer for sine prosjekter.

2 KONSEPTER OG STRATEGIER: Visjonene blir videre utviklet til urban design konsepter og strategier.

3 URBAN DESIGN OG PLANLEGGING: Basert på disse lages urban design forslag vist i masterplaner og fysiske modeller (skala 1:1000 til 1:500).

4 ARKITEKTUR OG ÅPNE ROM: For å teste og vise urban design prosjektenes hovedkvaliteter blir karakteristiske områder videre utformet i arkitektonisk og landskapsarkitektonisk skala (1:200 til 1:100).

5 DESIGNREGLER: Designregler og scenario for fleksibel utvikling skapes for åpne rom, bygninger og bruk.

6 PLANSJER OG DOKUMENTASJON: For sluttpresentasjon og utstilling vil alle tegninger og visualiseringer bli raffinerte, utstilt på plansjer og dokumentert i en publikasjon.

En serie forelesninger gir et bredere perspektiv på urban design og dets forhold til arkitektur og planlegging. Det inkluderer presentasjoner på emnets temaer og innspill fra lokale aktører og eksperter. Masterplan og typologistudier gjort i det integrerte emnet Bylab (AAR4919) bidrar med referanser til emneprosjektet.

Det kan bli lagt opp til frivillige ekskursjoner som del av undervisningen i emnet. Emneansvarlig skal ved semesterstart opplyse om det blir lagt opp til frivillig ekskursjon. Studenter som deltar på frivillige ekskursjoner må kunne regne med å betale en mindre egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Mer om vurdering

Det avsluttende prosjektarbeidet utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Alle øvrige innleveringer er obligatoriske og vurderes som godkjent/ ikke godkjent. Ved ordinær eksamen får studentene tilbud om å presentere det avsluttende prosjektarbeidet muntlig for sensor. Den muntlige presentasjonen i seg selv inngår ikke som del av vurderingen.

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Basiskunnskaper innen arkitekturprosjektering og byforming.

Kursmateriell

Prosjektbeskrivelse, oppgaver, instruksjoner, forelesninger, referanseprosjekt, litteraturlister.

Arbeidsformat: skisser, collage, kart, planer, tegning, snitt, perspektiver, modeller.

Hovedarbeidsskala: 1:1000 - 1:100.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AAR4605 15.0
Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byforming og planlegging
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU