course-details-portlet

AAR4602 - Arkitekturprosjektering av store bygninger 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet er en del av et opplegg med to integrerte deler – et syntetiserende prosjekteringsemne med vekt på arkitektonisk bearbeiding og et mer analytisk kunnskapsemne. Derfor forutsettes emnet tatt i kombinasjon med "AAR4903 Arkitekturprosjektering av store bygninger - teori og metode 2". Det kan være aktuelt å samarbeide om noen kunnskapselementer med andre emner som undervises parallelt.

Læringsutbytte

KUNNSKAPKandidaten har …- avansert kunnskap om særskilte arkitektfaglige og/eller planfaglige forutsetninger for den aktuelle prosjektoppgaven/de aktuelle prosjektoppgavene.FERDIGHETERKandidaten …- kan gi arkitektonisk form til offentlige bygninger (basert på en eller flere aktuelle prosjektoppgaver) gjennom kunstnerisk og vitenskapelig undersøkelse, idéutvikling og prosjektering i relevante skalaer og format.- behersker arkitekturfagets arbeidsmetoder, verktøy og uttrykksformer og kan anvende disse i arkitekturprosjektering og/eller byforming på en målrettet, profesjonell og eksperimenterende måte.- kan anvende kunnskap om arkitekturen som kunnskapsfelt i eget arkitektarbeid; dens teori og historie, samt dens tekniske, naturvitenskapelige, samfunnsmessige og kulturelle grunnlag.- kan anvende avanserte estetisk og praktisk forståelse (taus kunnskap) i eget arkitektarbeid.GENERELL KOMPETANSEKandidaten …- tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt.- kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid, skape nye forståelsesrammer og fravike konvensjoner etter kritisk overveielse.- kan formidle eget arkitektarbeid på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng.- knytter sin faglige kompetanse og engasjement til viktige samfunnsspørsmål.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som en eller flere aktuelle prosjekteringsoppgaver knyttet til offentlige bygninger. Studentene arbeider individuelt eller i mindre grupper. Tegning og modellbygging utgjør hoveddelen av emnet. Undervisningen vil bestå i forelesninger, seminarer, diskusjoner og kritikker, i tillegg til personlig veiledning enkeltvis eller i grupper.

Mer om vurdering

Det avsluttende prosjektarbeidet utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Alle øvrige innleveringer er obligatoriske og vurderes som godkjent/ikke godkjent. Ved ordinær eksamen får studentene tilbud om å presentere det avsluttende prosjektarbeidet muntlig for sensor. Den muntlige presentasjonen i seg selv inngår ikke som del av vurderingen. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnleggende arkitekturstudier ved NTNU eller tilsvarende. Emnet utgjør hovedelementet i en kombinasjon med "AAR4903 Arkitekturprosjektering av store bygninger - teori og metode 2" som må tas i samme semester.

Kursmateriell

Opplyses ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU