course-details-portlet

AAR4553 - Transformasjon - bygninger i endring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet har som tema prosjektering av inngrep i og tiltak på eksisterende bygninger fra det 20. århundre, der bygningens arkitektoniske og funksjonelle verdier og potensiale skal danne hovedpremiss for valg av løsninger. Bygningens bruk / funksjon kan være endret eller ha opphørt, men bygningen representerer historiske, tekniske og arkitektoniske verdier som gjør at den kan og bør gjenbrukes og ombygges for ny bruk. Tilpasning til nye energi-, ressurs- og miljøkrav vil være en del av oppgaven. Prosjektering av inngrep i og tiltak på eksisterende bygninger forutsetter inngående historisk, arkitektonisk og teknisk kunnskap om den konkrete bygningen. Emnet tas derfor i kombinasjon med kunnskapsemnet AAR4811 Bygningsanalyse, som holdes de første seks ukene av semesteret.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Anvendelse av dokumentasjon av bygninger og bygningsmiljøer som grunnlag for planlegging og prosjektering av inngrep og tilføyelser. Å kunne utføre en kartlegging, beskrivelse og vurdering av bygningen; dens egenskaper, kvaliteter og muligheter, historisk, teknisk og arkitektonisk, som grunnlag for prosjektering av inngrep og endringer. Grunnleggende kunnskap om forvaltning av eksisterende bygninger (aktuelle lovverk, offentlig forvaltning). Grunnleggende kunnskap om aktuelle forskriftskrav (energibruk, tilgjengelighet for funksjonshemmede, sikkerhet) som kan komme til anvendelse ved omprosjektering eller bruksendring av bygningen. Gjenbruk, sirkulær økonomi og bærekraft vil være gjennomgående temaer i hele kursopplegget. FERDIGHETER: Arkitektonisk formgivning basert på inngående kunnskap om den kontekst man går inn i og forandrer. Evne til å se muligheter og kvaliteter i eksisterende bygninger for framtidig bruk, og forsterke kvalitetene gjennom egne tilføyelser. Teknisk og estetisk holdbare løsninger når noe nytt føyes til det eksisterende. GENERELL KOMPETANSE: Evne til refleksjon over arkitektens rolle ved tiltak på eksisterende bygning og bygningsmiljøer. Anerkjennelse av det eksisterende bygde miljøet som en ressurs som må respekteres og danne premiss for framtidig utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet forankres i en prosjekteringsoppgave i et eksisterende bygningsmiljø eller en enkeltbygning. På forhånd er det gjort en grundig dokumentasjon av bygningen/miljøet gjennom det obligatoriske kunnskapsemnet AAR4811 Bygningsanalyse. I prosjektfasen er det en forutsetning at denne dokumentasjonen brukes aktivt som premiss for prosjektforslaget. Undervisningen foregår som individuell veiledning, samt forelesninger og seminarer på spesielle temaer. Studentene arbeider individuelt eller i grupper på to med prosjektoppgaven.

Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om det gjennomføres en frivillig ekskursjon. Studenter som deltar på frivillige ekskursjoner, må regne med å betale egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner, vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Krav til innlevert materiale: Det skal leveres tegninger som belyser prosjektet på en forståelig måte og slik at vesentlige punkter ikke er utelatt. Situasjonsplan; planer, snitt og fasader samt detaljer kan inngå i det leverte materialet. Innlevert materiale kan tilpasses oppgavens karakter. Tegningene skal leveres både utprintet og digitalt. Modell og annet ekstramateriale kan leveres men er ikke obligatorisk. Studenter får anledning til å presentere sitt prosjekt og få tilbakemelding fra sensoren. En sensorveiledning vil bli utarbeidet og lagt ut på Blackboard kort tid etter innlevering.

Mer om vurdering

Karakterer er basert på vurdering av prosjektarbeid og muntlig presentasjon. Det vil bli kunngjort i semesterstart om art og omfang av de ulike arbeidene. Ved justerende muntlig eksamen skal studenten gjennomføre en muntlig presentasjon av prosjektarbeidet for sensor.

Ved utsatt eksamen eller ikke bestått, må det leveres en ny eller revidert prosjektoppgave i emnet innen en tidsfrist, fastsatt av emneansvarlig. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Emnet tas i kombinasjon med AAR4811 Bygningsanalyse i samme semester, da det i dette emnet inngår feltarbeid med innsamling av datagrunnlag for prosjektoppgaven. Emnet foregår i en konkret situasjon der studentene har kontakt med involverte parter, som eiere, tidligere eller potensielle brukere og offentlig forvaltning. Oppgaven skal videre forholde seg til aktuelle lover og forskrifter, reguleringsplaner og relevant faglitteratur. Da denne informasjonen stort sett foreligger bare på norsk, er det en forutsetning at kursdeltagere behersker norsk/skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

Kursmateriell

Forelesningsmateriell m.v. vil bli gitt underveis.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Arkitekturhistorie
  • Bygningsteknologi
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100

Utlevering
14.05.2024

Innlevering
21.05.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU