course-details-portlet

AAR4551 - Bygningsvern. Bevaring og utvikling av eksisterende bygningsmiljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet har som tema prosjektering av inngrep i og tiltak på eksisterende bygninger og bygningsmiljø, der bevaring av bygningens eller miljøets kulturhistoriske verdier skal danne hovedpremiss for valg av løsninger. Det forutsetter en grunnholdning til det kulturhistoriske aspektet som avgjørende faktor ved inngrep i eksisterende bebyggelse generelt, samt inngående historisk, arkitektonisk og teknisk kunnskap om det konkrete bygde miljøet for prosjektoppgaven, samt generell bevaringsteori. Emnet forutsetter derfor kombinasjon med kunnskapsemnet AAR4825 som holdes de første 6 ukene av semesteret.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Anvendelse av dokumentasjon av bygningsmiljøer som grunnlag for planlegging og prosjektering av inngrep og tilføyelser. Kulturhistorisk verdivurdering som begrunnelse for utforming av nye tiltak. Eldre materialer og teknikker og hvordan disse samvirker med nye materialer og tilføyelser. Grunnleggende kunnskap om forvaltning av verneverdige bygninger (aktuelle lovverk, offentlig forvaltning) Grunnleggende kunnskap om aktuelle forskriftskrav (energibruk, tilgjengelighet, sikkerhet) Gjenbruk, sirkulær økonomi og bærekraft vil være gjennomgående temaer i hele kursopplegget.

FERDIGHETER: Arkitektonisk formgivning tuftet på inngående kunnskap om den bygde konteksten man går inn i og forandrer. Evne til å se muligheter og kvaliteter i eldre bygninger for framtidig bruk, og forsterke kvalitetene gjennom egne tilføyelser. Teknisk og estetisk holdbare løsninger når nytt føyes til gammelt. GENERELL KOMPETANSE: Evne til refleksjon over arkitektens rolle ved tiltak på bygningsmiljøer med kulturhistorisk verdi. Anerkjennelse av det eksisterende bygde miljøet som en kulturarv som må respekteres og danne premiss for framtidig utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av en prosjekteringsoppgave i et eksisterende bygningsmiljø eller en enkeltbygning. Prosjektoppgaven henger nøye sammen med, og etterfølger, det obligatoriske kunnskapsemnet AAR4825. I prosjektoppgaven er det en forutsetning at denne dokumentasjonen brukes aktivt som premiss for prosjektforslaget. Undervisningen foregår som individuell veiledning, samt befaringer, forelesninger og seminarer på spesielle temaer. Studentene arbeider individuelt eller i grupper på to med prosjektoppgaven.

Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om det gjennomføres en frivillig ekskursjon. Studenter som deltar på frivillige ekskursjoner, må regne med å betale egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner, vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Krav til innlevert materiale: Det skal leveres tegninger som belyser prosjektet på en forståelig måte og slik at vesentlige punkter ikke er utelatt. Situasjonsplan; planer, snitt og fasader samt detaljer kan inngå i det leverte materialet. Innlevert materiale kan tilpasses oppgavens karakter. Tegningene skal leveres både utprintet og digitalt. Modell og annet ekstramateriale kan leveres men er ikke obligatorisk. Studenter får anledning til å presentere sitt prosjekt og få tilbakemelding fra sensoren. En sensorveiledning vil bli utarbeidet og lagt ut på Blackboard kort tid etter innlevering.

Mer om vurdering

Karakterer er basert på vurdering av prosjektarbeid og muntlig presentasjon. Det vil bli kunngjort i semesterstart om art og omfang av de ulike arbeidene. Ved justerende muntlig eksamen skal studenten gjennomføre en muntlig presentasjon av prosjektarbeidet for sensor.

Ved utsatt eksamen eller ikke bestått, må det leveres en ny eller revidert prosjektoppgave i emnet innen en tidsfrist, fastsatt av emneansvarlig.

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende.

Emnet tas i kombinasjon med AAR4825 Bygningsdokumentasjon i samme semester, da det i dette emnet inngår feltarbeid med innsamling av datagrunnlag for prosjektoppgaven. Emnet foregår i en konkret situasjon der studentene har mye kontakt med involverte parter, som eiere, brukere og offentlig forvaltning. Oppgaven skal videre forholde seg til aktuelle lover og forskrifter, reguleringsplaner og relevant faglitteratur. Da denne informasjonen stort sett foreligger bare på norsk, er det en forutsetning at kursdeltagere behersker norsk/skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

Kursmateriell

Forelesningsmateriell mv vil bli gitt underveis

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Arkitekturhistorie
  • Bygningsteknologi
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
28.11.2023

Innlevering
05.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU