course-details-portlet

AAR4546 - Utslipp fra byggningsmaterialer som design-parameter - Design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Dette kurset fokuserer på prosjektarbeid i tverrfaglige grupper. Studentene bruker kunnskapen og ferdighetene ervervet i teorikurset AAR4817 på et designprosjekt. I en utslippsdrevet designprosess jobber elevene med eksisterende bygninger, samler et sett med krav, foreslår et program og utvikler designforslag.

Ulike alternativer og scenarier vurderes, for eksempel en kombinasjon av riving og nybygg(er), gjenbruk av materialer fra stedet eller andre steder, og/eller adaptiv gjenbruk og tilleggsbygg. LCA-beregninger følger med designprosessen, og resultatene støtter beslutningstaking.

Det overordnede resultatet er designprosjekter av høy arkitektonisk kvalitet i forhold til det eksisterende bygde miljøet, samtidig som de minimerer eller, ideelt sett, eliminerer innebygde utslipp og oppnår en positiv innvirkning på lokalsamfunn.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Anerkjenne materialer ikke bare for deres estetiske kvaliteter og fysiske egenskaper, men også i forhold til deres potensial for miljøytelse og påvirkning på miljøet Identifisere og teste bygningsdesignstrategier og materialvalg optimalisere konsept, form og konstruksjon mot reduserte materialutslipp.

Ferdigheter:

  • Forstå og bruk LCA for bygninger for å informere designprosessen, basere arkitektonisk design på materialutslipp. Bruk relevante metoder og verktøy for design og dokumentasjon for å minimere innebygde utslipp fra bygninger. Generell kompetanse: Delta i og lede tverrfaglige designteam med fokus på lave innebygde utslipp av bygninger av høy kvalitet

Læringsformer og aktiviteter

Design studio veiledning; datalaber; prosjektpresentasjoner og diskusjoner med lærere, eksterne fagpersoner og klassekamerater. Besøk på nettstedet.

Ekskursjoner kan arrangeres som en del av undervisningen i emnet. Emneleder vil informere studentene om ekskursjonen er obligatorisk eller valgfri ved semesterstart. Obligatoriske ekskursjoner vil være gratis for alle studenter. Studenter som deltar på valgfrie ekskursjoner må regne med å betale en liten del av utgiftene. For studenter som ikke deltar på valgfrie ekskursjoner vil det bli tilbudt et alternativ.

Studiobasert læring: Studentene forventes å være fysisk tilstede og tilgjengelige for gruppen i størstedelen av "arbeidsdagens timer" når det er foreskrevet.

Design studio veiledning; datalaber; prosjektpresentasjoner og diskusjoner med lærere, eksterne fagpersoner og klassekamerater. Besøk på nettstedet. Gjennomføre en prosjektrapport med arkitektoniske designrepresentasjoner, inkludert fysiske og digitale modeller, og dokumentasjon av LCA-veiledningen for designprosessen.

Mer om vurdering

Sluttproduktet av det arkitektoniske prosjekteringsprosjektet vil bli levert i form av rapport, plakater og modeller.

Den leverte rapporten er forfattet av hele studentgruppen. Rapporten vil ha to deler: Designprosjektet vil bli presentert med en integrert analyserapport som beskriver LCA og andre beregninger mer detaljert.

Sluttpresentasjon etter innlevering av rapporten er obligatorisk.

Vurderingen i emnet gjennomføres som mappevurdering med justerende muntlig. Sluttkarakteren er basert på designprosjektet (60 %) som skal omfatte hele designprosessen, og den integrerte analysen (40 %). Disse to elementene skal sammen demonstrere hvordan den vitenskapelige kunnskapen og ferdighetene som er tilegnet kan brukes til å underbygge designbeslutninger og hvordan utslipp minimeres ved materialvalg og andre designstrategier.

Studentene skal inneha bevis på en systematisk innsats for å tilpasse designet for å minimere materialrelaterte utslipp (både kvalitative og kvantitative).

Ved justerende muntlig eksamen skal studentene gjennomføre en muntlig presentasjon av prosjektarbeidet for sensor. Alle gruppemedlemmer må presentere en del av prosjektet eller analysen.

Begge deler samt presentasjonen må være bestått for å bestå emnet. Ved ikke bestått må alle deler tas på nytt.

Vedrørende klagesak: Hvis den nye karakteren er endret fra den opprinnelige karakteren, må studentene gjennomføre eksamen samt presentasjonen på nytt.

Utsatt eksamen er vanligvis berammet til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Sustainable Architecture (MSSUSARC)

Forkunnskapskrav

Studenter som tar dette ZEB-designkurset AAR4546, må også ta ZEB-teorikurset AAR4817

For å ta dette kurset må du være påmeldt et av følgende programmer:

  • Arkitektur (MAAR5)
  • Arkitektur (MAAR2)
  • Bærekraftig arkitektur (MSSUSARC)

Utvekslingsstudenter må oppfylle de samme kravene som for påmelding til et av studieprogrammene MAAR, MAAR2, MSSUSARC.

Kursmateriell

Prosjektoversikt; illustrative eksempler;

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU