course-details-portlet

AAR4540 - Byutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Kurset omhandler urban prosjektutvikling fra tidlig idé- og konseptfase. Kurset fokuserer på arkitektens bidrag til verdiskaping, roller og oppgaver i byutviklingsprosjekter, og hvordan prosjekter organiseres og gjennomføres. Dette omfatter ytre og indre rammebetingelser, mulighetsstudier, økonomiske og økologiske vurderinger. Det vil bli lagt spesielt vekt på research, analyse, strategi, programmering, utvikling av konseptuelle løsninger og design. Kurset fokuserer på å forstå våre byggede omgivelser som en dynamikk der de fysiske objekter er midler snarere enn mål. Derfor vil det også legges vekt på kommunikasjon, ledelse, team arbeid og bruk av IKT som redskap for design-, analyse og formidling. Det gis innføring og trening i bruk av IKT og multi-media redskaper i prosjektering og prosjektledelse. Bruk av digital modellering og visualisering vil være viktig sammen med muntlig presentasjon og formidlingsevne.

Læringsutbytte

Kurset skal gi en innføring og kunnskap om arkitektens rolle og oppgaver i et større utviklingsprosjekt. KUNNSKAP Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om de viktigste rammebetingelsene knyttet til urban prosjekt-utvikling og ha kunnskap om ulike metoder og verktøy knyttet til visualisering av analyser, strategier for prosjektutvikling med vekt på utvikling av konseptuelle løsninger fram til skisse-/forprosjekt. FERDIGHETER Kurset skal videre gi kunnskap og erfaringer med bruk av ulike IKT-verktøy for modellering, visualisering og presentasjon. Studenten skal kunne vurdere alternative løsninger og utforme prosjekter med utgangspunkt i forståelse av marked og kontekst, og anvende relevante metoder og verktøy for analyser av eiendommer/bygninger i en gitt situasjon/kontekst. GENERELL KOMPETANSE Studenten skal kunne kommunisere, formidle og presentere et prosjekt på en tydelig måte. Kurset skal gi en forståelse for ulike aktørers rolle i et utviklingsprosjekt, med spesiell vekt på arkitektens rolle.Studenten skal kunne ha en innsikt i arkitektens bidrag med hensyn til verdiskaping, både for bruker, prosjekteier og i et samfunnsperspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og workshops.

Det kan bli lagt opp til frivillige ekskursjoner som del av undervisningen i emnet. Studenter som deltar på frivillige ekskursjoner må kunne regne med å betale en mindre egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Egne deloppgaver som inngår i vurdering av innlevert materiale

Mer om vurdering

Ved ordinær eksamen vil studentene kunne få tilbud om å presentere det avsluttende øvingsarbeidet muntlig for sensor. Den muntlige presentasjonen i seg selv inngår ikke som del av vurderingen. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode. Ved utsatt vurdering basert på prosjektarbeider, må det leveres et nytt eller revidert arbeid i emnet innen en tidsfrist, fastsatt av emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Emnet tas i kombinasjon med kunnskapsemne AAR4851 URBANE TRIGGERE.

Kursmateriell

Kursblogg og utvalgte lærebøker.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
29.11.2022

Innlevering
06.12.2022


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU