AAR4540 - Metamorfose. Prosjekt- og eiendomsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Kurset omhandler prosjekt- og eiendomsutvikling fra tidlig idé- og konseptfase. Kurset fokuserer på arkitektens bidrag til verdiskaping, mulige roller og oppgaver i utviklingsprosjekter, og hvordan prosjekter organiseres og gjennomføres. Det vil bli lagt spesielt vekt på analyse, programmering og utvikling av konseptuelle løsninger. Dette omfatter bl.a. ytre og indre rammebetingelser, mulighetsstudier, alternativsvurderinger, og økonomiske vurderinger.
Hoveddelen av kurset vil være utvikling av eksisterende eiendom der en vurderer og analyserer ulike alternative løsninger også sett i en større planmessig kontekst. Dette kan både være transformasjon av eksisterende bygninger/eiendommer og utvikling av nye prosjekter.
Det gis innføring og trening i bruk av IKT i prosjektering og prosjektledelse, og bruk av 3D-modellering og visualisering. Utarbeiding av kostnadskalkyler, tids- og framdriftsplan i relasjon til arkitektfaglig arbeid vil også normalt inngå. Det legges vekt på kommunikasjon, formidling og presentasjon av prosjektforslagene.

Læringsutbytte

Kurset skal gi en grundig innføring og kunnskap om arkitektens rolle og oppgaver i et større utviklingsprosjekt. Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om de viktigste rammebetingelsene knyttet til eiendomsutvikling og ha kunnskap om ulike metoder og verktøy knyttet til analyser, mulighetstudier og prosjektutvikling med vekt på utvikling av konseptuelle løsninger fram til skisse-/forprosjekt.
Kurset skal videre gi kunnskap og erfaringer med bruk av ulike IKT-verktøy for modellering, visualisering og presentasjon.
Studenten skal kunne vurdere alternative løsninger og utforme prosjekter med utgangspunkt i steds- og markedsforståelse, og anvende relevante metoder og verktøy for analyser av eiendommer/bygninger i en gitt situasjon/kontekst. Studenten skal kunne kommunisere, formidle og presentere et prosjekt på en tydelig måte.
Kurset skal gi en forståelse for ulike aktørers rolle i et utviklingsprosjekt, med spesiell vekt på arkitektens rolle.Studenten skal kunne ha en innsikt i arkitektens bidrag med hensyn til verdiskaping, både for bruker, prosjekteier og i et samfunnsperspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og workshops. Øvinger og prosjektarbeid utformes individuelt eller som gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Egne deloppgaver som inngår i vurdering av innlevert materiale

Mer om vurdering

Ved utsatt vurdering basert på prosjektarbeider, må det leveres et nytt eller revidert arbeid i emnet innen en tidsfrist, fastsatt av emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Emnet tas i kombinasjon med kunnskapsemne AAR4851 ver. 1 METAMORFOSE KUNNSKAP. Påmeldingsfrist: 15. mai.

Kursmateriell

Kurskompendium og utvalgte lærebøker.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Øving 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.