course-details-portlet

AAR4528 - Design i kontekst

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Målet med emnet er å introdusere studentene til et mer komplekst prosjekteringsmiljø der ulike oppdrag skal arbeides gjennom analyse, ide, prosjektering og/eller utredning til ferdigstillelse og vurdering. Prosjektene kan ta utgangspunkt prosjektering, prosjektering med påfølgende bygging eller forsknings- og utviklingsoppdrag. Studentene skal kunne arbeide med utviklingen av sin prosjekteringskompetanse, særlig innen bygging med tre, gjennomføring og organisering av prosjekter og deltagelse i forsknings- og utviklingsprosjekter som er pågående ved NTNU og/eller hos samarbeidspartnere på det aktuelle tidspunktet. Ved alle prosjekter forutsettes at studentene arbeider med en tverrfaglig tilnærming til oppgaven.

Læringsutbytte

---Kunnskap: Kandidaten har … - kunnskap om teori knyttet til gjennomføring av et arkitekturprosjekt - erfaringsbasert og teoretisk kunnskap om samarbeid i en prosjekteringsprosess - Teknisk kunnskap om prosjektering av mindre byggverk i tre ---Ferdigheter: Kandidaten … - kan analysere, vurdere og drøfte elementer av prosjekteringsprosessen i et mindre byggverk - Kan prosjektere et mindre byggverk i tre som en del av et team - kan orientere seg i og dra nytte av nærtliggende fagfelt i eget arbeid ---Generell kompetanse: Kandiaten … - kan formidle faglig arbeid på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng. - tar selvstendig ansvar for egen læring og faglig utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt. - kan reflektere kritisk over eget arbeid, skape nye forståelsesrammer og bryte med konvensjoner. - kan reflektere over og posisjonere eget faglig bidrag i forhold til etiske problemstillinger i praktiseringen av faget.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tar kun i mot 15 studenter. Emnet er organisert som et arkitektkontor med oppdrag. Studentene organiserer seg som et selvstyrt team som skal håndtere prosjektene fra første dialog med en ekstern oppdragsgiver til ferdigstillelse. Prosjektene vil pågå parallelt og teamet må delegere ansvar, oppgaver og prosjekter seg i mellom for å arbeide effektivt. Det er stor frihet for den enkelte til å utvikle sin egen kompetanse innen prosjektporteføljen. Fakultetet forplikter seg ikke til å gjennomføre emner på ordinært vis, om det er påmeldt mindre enn 12 studenter i et prosjektemne (15 sp) og mindre enn 12 studenter i et kunnskapsemne (7,5 sp).

Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om det gjennomføres en frivillig ekskursjon. Studenter som deltar på frivillige ekskursjoner, må regne med å betale egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner, vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet gjennomføres som mappevurdering med justerende muntlig. Mappen skal inneholde digitale plansjer med fagmessige utførte arkitekttegninger, illustrasjoner, beskrivende tekst og modellfotografier som dokumenterer det avsluttende prosjektarbeidet i emnet. De digitale plansjene leveres samlet til sensurering innen den oppgitte fristen. Ved justerende muntlig eksamen skal studenten gjennomføre en muntlig presentasjon av prosjektarbeidet for sensor. Retten til å levere til eksamen forutsetter at obligatoriske øvinger er godkjent.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Emnet må tas i kombinasjon med AAR4863 Design in Context Workshop.

Kursmateriell

Kursmateriell blir vurdert ut fra aktuelle prosjekter. Studentene utfordres til å finne og vurdere relevant materiale selv som en del av studiet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
24.11.2023

Innlevering
01.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU